Когато се налага запис на заповед да се предяви заплащане

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Когато се налага запис...

zapoved_zapisЗадължението по запис на заповед може да е платимо на определена дата, посочена в самия запис на заповед, която дата се нарича падеж.

 Възможно е обаче  да бъде посочено в записа на заповед, че плащането ще се извърши след изтичането на определен срок след предявяването на записа на заповед. В този случай записът на заповед трябва да бъде предявен в едногодишен срок от издаването му, като издателят и джирантите могат да скъсят или удължат срока за предявяване.

Нагледно разликата в случаите, при които задължението следва да се плати на определен падеж или в определен срок от предявяване изглежда по следния начин: 1) А се задължава да плати  на Б сумата от Х лева на …/ден/,…/месец/, …./година/ или 2 ) А се задължава да плати задължението на поемателя в двегодишен срок от датата на предявяване на настоящия запис на заповед за плащане.

 Един от реквизитите на записа на заповед е място на плащане. В записа на заповед се посочва мястото, където сумата следва да бъде платена. Когато е пропуснато посочването на мястото, за място на плащане се смята мястото на издаване.

Издател на запис на заповед може да бъде както физическо, така и юридическо лице, законът не прави разлика.  Същевременно място на плащане и място на предявяване са две различни понятия. Докато мястото на плащане следва да е посочено в записа на заповед, а ако не е посочено, счита се, че мястото на плащане съвпада с мястото на издаване на записа на заповед, възниква въпроса къде следва да се предяви записа на заповед за плащане, ако издателят е търговец. Колебанията се свеждат до това дали записът на заповед следва да се предяви на мястото на плащане или на адреса на търговеца, вписан в търговския регистър.

С други думи въпросът се свежда до следното, ако  разполагам със запис на заповед, издадена от Търговеца Х, в която пише, че задължението ще бъде платено в град София, в двугодишен срок от датата на предявяване на записа на заповед, какво трябва да направя, за да обезпеча правото си да получа плащането на сумата. В разглеждания случай няма конкретна дата, на която търговецът се е задължил да плати сумата, за  която е издал записа на заповед и затова трябва да направя всичко възможно, за да не пропусна някакъв срок, за да не стане така, че да не поуча никакво плащане.

 Ако търговецът не  е посочил срок, до изтичането, на който трябва да му предявя записа си на заповед за плащане, то аз трябва да направя това до изтичането на една  година от датата на издаване на записа на заповед.

След разрешаването на въпроса до кога мога да упражня това свое право, възникват и следващите два въпроса, как да предявя записа на заповед за плащане и къде да го предявя.

Предявяването на записа на заповед може да стане по не един начин. Така например, може да предявя директно на издателя на записа на заповед и върху самата ценна книга да бъде отбелязана от издателя датата на предявяване на записа на заповед. Това обаче невинаги е удобно, дори възможно. Ако срещна затруднения във връзка с предявяването на записа на заповед, с оглед доказването на обстоятелството, че записът на заповед е предявен в срок, имам интерес предявяването да се извърши с нотариална покана. За да бъде редовно връчването, извършено дори с нотариална покана, също трябва да бъдат спазени определени процесуални правила, за да стигне до знанието на търговеца-издател на записа на заповед, че последният е редовно предявен за плащане.

Най-важният въпрос, който  се поставя е къде трябва са бъде връчена нотариалната покана за предявяване на записа на заповед за плащане – дали на мястото на плащане на задължението по записа на заповед, дали  на адреса на управление на търговеца.

 Връчването на нотариалната покана следва да стане по правилата, уредени в чл. 50 от ГПК, което означава, че връчването трябва да стане не къде да е другаде, а само и единствено на адреса  на търговеца, вписан в търговския регистър и то на последния такъв. Само връчване, извършено на адрес на търговеца, вписан в търговския регистър може да се смята за надлежно извършено връчване и да произведе правно действие. От датата на предявяване на записа на заповед за плащане започва да тече и срокът за плащане на задължението по него.

 В редица случаи, особено в търговския оборот е по-удобно да не договаря падеж за плащане на задължението по записа на заповед, а плащането да се обвърже с изтичане на определен срок след предявяване на записа на заповед. Законът позволява тази договорна свобода и е начин за по—гъвкаво уреждания на плащанията, когато обстоятелствата налагат това. Същевременно всяко нещо, което по-рядко се среща в практиката става причина за възникване на редица дискусионни въпроси  относно правата и задълженията на страните и начина за тяхното упражняване.

 Тъй или иначе в разглеждания случай, няма нищо притеснително, ако по една или друга причина, плащането на задължението по запис на заповед на определен падеж не е удобно за страните или за някоя от тях и няма никаква пречка да бъде договорено, че плащането ще се извърши след определен период след предявяване на записа на заповед. Срокът за предявяване на записа на заповед е едногодишен от издаването на записа на заповед, но издателят или джирантите могат да удължат или съкратят този срок. В случай, че издателят на записана заповед е търговец, то записът на заповед следва да бъде предявен за плащане на последния посочен в търговския регистър адрес на управление на търговеца, без значение кое е мястото на плащане, посочено в записа на заповед. Мястото на предявяване на записа на заповед за плащане е различно от мястото на плащане на задължението. Мястото  на плащане може изрично да е посочено в записа на заповед, но ако това не е направено, за място на плащане се счита мястото на издаване на записа на заповед.

 И накрая фактът, че записът на заповед е предявен за плащане, може да се установи чрез отбелязване, извършено от  издателя върху самата ценна книга, но ако това се окаже невъзможно, то записът на заповед може да бъде предявен за плащане и чрез нотариална покана, която се връчва на адрес на управление на търговеца.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.