Иск за установяване нищожност на клаузи в договор за банков кредит

  1. Блог
  2. /
  3. Кредити
  4. /
  5. Иск за установяване нищожност...

В немалко договори за банков кредит е предвидена възможност банката едностранно да изменя лихвата за отпуснатия кредит, без да е ясно установен начина, по който всъщност може да стане това. Ако бъде установено, че клаузите, уреждащи възможността банката едностранно да променя лихвения процент са неравноправни, те ще се считат за нищожни и лихвите, начислени едностранно по този начин от страна на банката няма да се дължат. Прогласяването на нищожността на тези клаузи в договора трябва да стане по съдебен ред. С обявяването на клаузите за нищожни поради тяхната неравноправност лихвите няма да се дължат, а ако те вече са платени, може да се иска възстановяването на събраните суми.

Кредитополучателят винаги има интерес да бъде обявена клаузата за едностранно начисляване на лихви от страна на банката за неравноправна – и преди плащането им и след като вече са платени, като разбира се за кредитополучателят е по-добре изобщо да не плаща същите.

За да стане така, че кредитополучателят изобщо да не плаща едностранно начислените лихви от страна на банката, той може да предяви иск за установяване нищожността на онези клаузи от договора, осигуряващи възможност на банката да определя едностранно изменението на лихвения процент поради тяхната неравноправност.

В много от случаите потребителите се въздържат от воденето на дела, понеже се плашат от размера на деловодните разходи, които ще платят във връзка с делото. Държавната такса за дела с определен материален интерес е 4% от цената на иска, което при значителен материален интерес може на практика да е пречка потребителите да търсят правата си по съдебен ред, поради затруднение или невъзможност да заплатят държавната таса за делото.

Искът за обявяване на нищожност на клауза в договор за банков кредит, уреждаща възможността банката едностранно да изменя лихвата обаче е неоценяем, независимо, че с обявяването на клаузата за лихва за нищожна ще отпадне задължението на кредитополучателя да плаща значителна парична сума под формата на лихва. Фактът, че искът е неоценяем е от особено значение, защото при неоценяемите искове държавната такса не се формира като процент от сума, за която се води делото, а е твърда величина. Държавната такса при неоценяемите искове, която съдилищата събират е в размер на сумата между 30 и 80 лева по преценка на съда.

Фактът, че искът е неоценяем на практика дава възможност голям брой заинтересовани лица да потърсят правата си и адекватно да могат да защитят интересите си като установят неравноправността на клаузите в договора за банков кредит, уреждащи възможността банката едностранно да променя лихвата.

В случаите, в които вече лихвите вече са платени, за кредитополучателя също съществува възможност да защити интересите си, но той вече трябва да иска от банката да му възстанови това, което е платил на базата на неравноправната клауза, уреждаща възможността на банката едностранно да изменя лихвения процент. За целта кредитополучателят трябва да води осъдителен иск срещу банката и след като бъде установена нищожността на клаузата, даваща възможност банката едностранно да изменя лихвата, поради нейната неравноправност, да иска възстановяване на недължимо платеното. В случая обаче искът е оценяем и се събира държавна такса в размер на 4% върху цената на иска /сумата, която кредитополучателят претендира да му бъде възстановена/.

Предвид изложеното се оказва, че и в разглеждания случай, своевременната защита на интересите на потребителя спестява много разходи, време и усилия на последния. За потребителя безспорно съществува интерес изобщо да не плати дълг, който му е неправомерно начислен и чийто размер обикновено не е за пренебрегване. В случаите, в които потребителят е пропуснал своевременно да оспори законността на начислените лихви, остава възможността да търси възстановяване на вече платеното, което обаче е свързано с повече деловодни разходи.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.