ВЪРНАХ И КОЛАТА, ПЛАТИХ И ЦЕНАТА

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. ВЪРНАХ И КОЛАТА, ПЛАТИХ...

Съобщение, изпратено от формата за безплатни консултации:

“Здравейте, имам следния проблем!
взех от частно лице с договор за лизинг автомобил, изплащах я, след което около 5-6 месеца не можах да плащам, след което ме накара да му я върна, после ме застави да подпиша запис на заповед и чрез ч.с.и. му изплатих и още пари и сега ни кола, ни пари.
Има ли решение проблема?”

Горният имейл получих преди няколко дни и тъй като поставеният въпрос касе не малко заинтересовани, реших да дам отговор в настоящата форма.

Практика е когато едно МПС се взема на лизинг, страните да уговорят в сключен между тях писмен договор, че в случай на неплащане на определен брой вноски, лизингодателят има право да развали договора и да получи обратно даденото на лизинг МПС от лизингополучателя, както и да получи от лизингополучателя неустойка в размер на неизплатените лизингови вноски, начислени до края на срока на договора.

Освен това, за обезпечение на вземането на лизингодателя за неизплатените лизингови вноски лизингодателят изисква лизингоплучателя да му издаде запис на заповед. Обикновено записът на заповед се издава за цялата сума, а при плащане на дадена месечна вноска лизингоплучателят подписва нов запис на заповед за остстъка от лизинговата цена, като старият запис на заповед се унищожава.

Какво става, когато спрем плащането на вноски

Не са редки случаите, в които лизингополучателят не може да плаща лизинговите вноски, поради което връща МПС, а след това се оказва задължен да плати остстъка от лизинговите вноски под формата на неустойка. По този начин се оказва, че лизингополучателят не ползва автомобила, но затова пък плаща, така както би платил, ако го ползваше. Тази практика на лизингодателите обаче е порочна и ако лизнгополучателят своевременно защити интересите си, не трябва да се стига до парадокса да не получиш и да платиш за това, което не си получил.

При неплащане на лизингови вноски, лизингодателят има две възможности: да развали договора и да получи обратно МПС или да иска реалното изпълнение на задължението на лизингополучателя за плащане лизинговите вноски.

Право на лизингодателя е, при неизпълнение на задължението на лизингополучателя да плаща лизинговите вноски, да развали договора, от което право той може да се възползва или не. В случай, че лизингодателят упражни това свое право, той може да иска връщане на МПС, както и плащане на лизинговите вноски, но само на тези вноски, които са начислени до датата на връщането на МПС, но не са платени. Лизингодателят обаче няма право на лизинговите вноски, чийто падеж настъпва след датата на връщане на вещта, дори и те да се претендират под формата на неустойка.

Лизингодателят няма право на лизинговите вноски, след връщането на МПС, тъй като вече не предоставя за ползване на лизинг моторното превозно средство и ако му бъде признато това право, въпреки че не предоставя ползването на лизинговия автомобил, би се стигнало до неговото неоснователно обогатяване, което е недопустимо в правото.

Лизингодателят не може да иска плащане на неустойка в размер на лизинговите вноски до края на срока на договора, защото неустойка равняваща се на сума, която лизингодателят би получил, ако договорът продължаваше до изтичане на неговия срок, надхвърля обезпечителната, обезщетителната и санкционната функция на неустойката и поради това такава договорка би се явявала в противоречие с добрите нрави и като таква би била нищожна.

Другата възможност за лизингодателя е да иска реално изпълнение на съществуващия между него и лизингополучателя договор и съответно да търси плащане на лизинговите вноски. Право на реално изпълнение лизингодателят има докато договорът продължава да съществува. Това означава, че вместо да разваля договора, лизингодателят може да иска от лизингополучателя реално изпълнение на задължението за плащане на цената. В тази хипотеза лизинговият автомобил продължава да се ползва от лизингополучателя, но понеже последният не плаща лизинговите вноски, лизингодателят може да претендира от лизигополучателя неплатените лизингови вноски, включително и по съдебен ред.

Коя от двете възможности избира лизингодателят?

Преценка на лизингодателя е коя от възможностите, с оглед защита на своите инетереси, да упражни. В единия случай лизингодателят може да иска връщане на МПС и неизплатените до момента на предаването на вещта лизингови вноски, а в другият случай може да предостави ползването на лизинговия автобомил за срока на договора и да търси от лизингополучателя пълния размер на дължимите лизингови вноски до края на срока на договора. Вариант, в който лизингодателят да иска връщане на автомобила и плащане на пълния размер на лизинговите вноски до изтичане на срока на договора, било то и под формата на неустойка е неприемлив и води до неоснователно обогатяване на лизингодателят, което не следва да се допуска.

За да гарантира събирането на вземането си в случай на неплащане на лизинговите вноски, лизингодателят обикновено изисква от лизингополучателя да му издаде запис на заповед за сума в размер на оставащите лизингови вноски и при неплащането им, лизингодателят изполва записа на заповед, за да събере вземането по сраванително облекчен ред.

От значение е основанието, поради което е издаден записа на заповед. Ако се установи, че вземането, за чието обезпечение е издаден записа на заповед не съществува, ще отпадне и задължението за плащане на сумата по самия запис на заповед. За целта длъжникът-лизингополучател следва своевременно да упражни правото си на защита срещу вземането на кредитора-линигодател.

Кога може да се защити длъжникът?

Моментът, от който длъжникът може да се защити срещу вземането на кредитора е този на получаване на покана за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител. На по-ранен етап, длъжникът обикновено не знае, че срещу него са предприети действия за събиране на вземането. В 14-дневен срок от датата на получаван не поканата за доброволно изпълнение, длъжникът може да подаде възражение в районния съд, издал заповедта за изпълнение, с което да оспори задължението. Този срок е изключително важен, защото пропускането му води до погасяване на възможността длъжникът да оспори вземането на своя кредитор по основание и размер.

Ако длъжникът подаде възражение, кредиторът може да предяви искова молба, за да докаже съществуването на своето вземане. В това съдебно производство следва да се установи дали сумите, които кредиторът претендира за законосъобразно начислени и дали изобщо кредиторът има право на тях. Именно в това съдебно производство ще се разгледа претенцията на лизнгодателя за плащане на начислена неустойка и ако неустоечната клазуза в сключения между страните договор накърнява добрите нрави, ще бъде обявена от съда за нищожна и като такава няма да има правно действие. Лизингополучателят няма да се окаже задължен да плаща неустойка в размер на неизплатените лизингови вноски до края на срока на договора, независимо, че не ползва лизинговия автомобил и без значение, че е издал запис на заповед в полза на кредитора за сума в същия размер.

Отпадането на задълженията на лизингополучателя, дори когато същите произтичат от нищожна договорна клауза обаче не става автоматично.

Необходимо е длъжникът да упражни правото си на защита, което поначало е свързано с предприемане на конкретни действия от страна на длъжника в законово определени срокове.

Внимавайте да не изпуснете тези срокове

Своевременната реакция в случая е от изключително значение, защото пропускането ѝ води до необратими последици. Пропусне ли длъжникът възможността да подаде възражение срещу заповедта за изпълнение, в 14-дневен срок от получаване на поканата за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител, на по-късен етап той не може да оспорва същестсуването на вземането и би останала евентуално възможността да се позовава на други правопогасяващи обстоятелства, настъпили след изтичане на срока за оспорване на заповедта за изпълнение, като например отпадане на задължението поради погасяването му чрез прихващане, плащане, даване вместо плашане, опрощаване, давност.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.