В кои случаи може да се сключи договор за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. В кои случаи може...

Може ли да се прехвърли недвижим имот, собственост на един от съпрузите на друг съпруг с договор за издръжка и гледане?

Няма пречка имот, лична собственост на един от съпрузите да бъде прехвърлен на друг съпруг срещу поемане на задължение за издръжка и гледане. По този въпрос е имало колебания в съдебната практика, с оглед съществуващото законово задължение между съпрузите, произтичащо от сключения помежду им брак, да се грижат един за друг. Колебанията  по този въпрос обаче вече са преодолени и окончателно се приема, че такива договори за напълно валидни и произвеждат желаното от страните правно действие.

В случай на прехвърляне на недвижим имот, лична собственост на единия съпруг срещу поемане на задължение от страна на другия съпруг за издръжка и гледане, прехвърленият имот става лична собственост на съпруга-приобретател. Придобитият от съпруга, поел задължението за издръжка и гледане, недвижим имот не става съпружеска имуществена общност, независимо, че имотът е придобит по време на брака и че не е безвъзмезден, тъй като в случая се изключва съвместния принос на прехвърлителя в придобиването на имота.

Не така стои обаче въпросът, ако съпруг, притежаващ имот, негова изключителна собственост /придобит преди брака, или придобит по време на брака по дарение или по наследство/ продаде този имот на другия съпруг. Няма пречка да бъде сключена такава сделка, но в този случай придобитият на името на съпруга-купувач недвижим имот става съпружеска имуществена общност и на двамата съпрузи.

Друга възможност да стане така, че съпругът –приобретател да стане изключителен собственик на имот, който е собственост на другия съпруг, е да бъде сключен договор за дарение.

Друг интересен въпрос при договорите за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане  е този относно това дали е действителен или нищожен, поради липса на основание, договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, при положение, че между същите страни е сключен и предходен договор, за прехвърляне на друг недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане и дали следва да съществува нужда от допълнителни грижи и материални средства, което да обоснове сключването на втория договор.

Отговорът на така поставения въпрос е, че последващият договор за издръжка и гледане не е без основание, а е действителен. Обстоятелството, че такова задължение е било поето от приобретателя с преходен договор или договори не означава, че последващият договор е сключен без причина. Не е имало пречка още при сключването на първия договор да се прехвърли правото на собственост и върху имуществото, което е прехвърлено с последващите сделки, което е израз на свободната воля на договарящите страни.

Съвсем друг е въпросът дали стойността на имотите съответства на обема на грижите. Този въпрос не касае действителността на самия договор а би могъл да се разглежда при спорове, свързани с развалянето на договора, което предполага наличието на сключен действителен договор, а не на нищожен такъв.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.