Захранване на сметка

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Захранване на сметка

„Ако съм дал пари на заем по банков път като в основанието за плащане на сумата е записано „захранване на сметка“, може ли да се доказва, че парите са дадени на заем или съм ги „подарил“ и няма смисъл да правя каквото и да било, за да си ги върна обратно?“ – Такова запитване получих по електронната поща преди известен период от време.

Често, между близки и приятели се дават заеми, без да са сключени писмени договори за това. Отношенията са такива, че страните считат за ненужно, дори неудобно, оформянето на каквито и да било договорености в писмен вид, понеже считат, че си имат достатъчно доверие помежду си и поставянето на въпроса за подписване на какъвто и да било договор, бил обидило другата страна.

Какво се случва, ако заемодателят не може да получи доброволно парите си? И реши да пристъпи към предвидения за това законов ред…

Първо, за да има шанс да осъди длъжника да му върне парите, заемодателят трябва да докаже, че му ги е дал реално. За суми над 5000 лева му трябва писмен документ – разписка, или когато сумата е преведена по банков път – платежни документи, удостоверяващи извършения паричен превод.

Ако в дадения пример по-горе като основание за извършения банков превод беше записано „заем“, заемодателят нямаше да има никакви проблеми да докаже основанието, поради което е извършил плащането. Обаче да се разсъждава какво е можело да стане „ако“, е без особена полза към настоящия момент. По-важното е сега, при положението такова, каквото е, да се разбере може ли нещо да се направи и ако може, какво. Впрочем, положението можеше да бъде и по-лошо – например изобщо да нямаше никакъв документ, който да доказва, че сумата е предадена от заемодателя на заемателя.

В съдебно производство за връщане на дадена в заем парична сума, в случай, че предаването на заемната сума е установена, а този факт в случая се установява въз основа на платежните документи за превеждане на сумата по банков път, въпреки, че в основанието за превода е посочено „захранване по сметка“, а не действителната воля на страната – даване на пари на заем, няма пречка действителната воля на страните относно сключването на договор за заем да бъде доказвана със свидетелски показания. Чрез свидетелски показания могат да се установяват обстоятелствата относно сключването на договора, уговорките относно начина и срока за връщането на сумата, правата и задълженията на страните и другите елементи, ако има такива, на заемното правоотношение като всяка от страните трябва да докаже фактите и обстоятелствата, които са в нейна полза.

В разглеждания случая заемодателят има възможност да си върне дадените пари в заем обратно. Той разполага с писмен документ, удостоверяващ факта на предаване на заемната сума, което основание обаче само по себе си не е достатъчно да осъди длъжника да му върне сумата.

Необходимо е още да докаже основаниет/причината, сделката/, поради която е дал парите. Обикновено за установяване на основанието, за което е извършено плащането се ползват свидетелски показания. Чрез тях може да се установява причината, поради която някой е платил на някого определена сума, независимо, че в платежното нареждане такава конкретно не е посочена, какъвто е случаят, когато в платежния документ е записано „захранване по сметка“.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.