Какво става с неприложените дворищно регулационни планове?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Какво става с неприложените...

Имам един имот близо до София, от който по регулация на времето са отнели определени квадратни метра и са ги придадени към съседен имот. Дворищнорегулационният план, с който е извършена промяната на регулационните линия между двата съседни имота е влязъл в сила, но регулацията не е приложена /няма плащане на обезщетение за уреждане на сметки по регулация/.

Какви са правата ми и какво следва от всичко това? 

С казус от такъв характер се срещнах наскоро и понеже темата касае немалко заинтересовани лица, споделям информация за разрешаването на този въпрос. В преходните и заключителните разпоредби на ЗУТ, който закон урежда към момента отношенията, свързани с определяне на регулационни граници между имотите, които въпроси преди влизането в сила на ЗУТ са били регулирани от ЗТСУ/отменен/, се приема, че има възможност да бъдат приложени влезлите в сила дворищнорегулационни планове и след влизането на ЗУТ в сила, но тази възможност се прекратява с изтичането на шестмесечен срок от влизането в сила на ЗУТ.

С изтичането на този срок, по силата на закона отпада автоматично отчуждителното действие и правото на собственост върху имота, който се придава по силата на дворищнорегулационния план се възстановява на предишния собственик. Това става по силата на самия закон, без да е необходимо извършването на някаква административна процедура. Специална административна процедура е необходима само за застрояване на бившия парцел. Изводът, че отчуждителното действие на неприложените дворищнорегулационни планове се прекратява автоматично с изтичане на предвидените в закона срокове се налага и от други разпоредби на закона.

Така например е, ПР на ЗУТ се приема, че след изтичане на сроковете на чл.6, ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ не могат да се извършват сделки за разпореждане с дворищнорегулационен парцел, за който не са изплатени дължимите обезщетения за уреждане на сметки по регулация, когато такива обезщетения се предвиждат, тоест с парцел, за който дворищната регулация не е била приложена. Тази забрана за разпореждане с целия парцел налага извода, че законодателят изхожда от разбирането, че след изтичане на преклузивните сроковете по ЗУТ собствеността върху имотите, за които дворищната регулацията не е приложена, се възстановява автоматично в положението от преди влизане в сила на неприложения дворищнорегулационен план.

Това означава, че собственикът на парцела вече не е собственик на придадените към този парцел части от съседни имоти.

Следователно е прието, че отчуждителното действие на неприложения дворищнорегулационен план е прекратено по силата на закона с изтичане на горепосочените преклузивни срокове.

На следващо място, съгласно ПР на ЗУТ, се предвижда, че собствениците на поземлените имоти, към които по силата на неприложената дворищна регулация е била придадена част от съседен имот могат да приложат влезлите в сила неприложени дворищнорегулационни планове с договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма. В тази разпоредба законодателят също изхожда от разбирането, че с изтичане на шестмесечен срок от влизане в сила на ЗУТ собственикът на парцел, към които по силата на неприложената дворищна регулация е била придадена част от съседен имот, вече е загубил правото на собственост върху тази придаваема част.

Именно заради това, за да може отново да придобие собствеността върху придаваемата част, той следва да сключи договор в нотариална форма със собственика на съседния имот за прехвърляне на собствеността върху тази реално определена част от парцела.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.