Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Какво става с неприложените дворищно регулационни планове


Имам един имот близо до София, от който по регулация на времето са отнели определени квадратни метра и са ги придадени към съседен имот. Дворищнорегулационният план, с който е извършена промяната на регулационните линия между двата съседни имота е влязъл в сила, но регулацията не е приложена /няма плащане на обезщетение за уреждане на сметки по регулация/.

Какви са правата ми и какво следва от всичко това? С казус от такъв характер се срещнах наскоро и понеже темата касае немалко заинтересовани лица, споделям информация за разрешаването на този въпрос. В преходните и заключителните разпоредби на ЗУТ, който закон урежда към момента отношенията, свързани с определяне на регулационни граници между имотите, които въпроси преди влизането в сила на ЗУТ са били регулирани от ЗТСУ /отменен/, се приема, че има възможност да бъдат приложени влезлите в сила дворищнорегулационни планове и след влизането на ЗУТ в сила, но тази възможност се прекратява с изтичането на шестмесечен срок от влизането в сила на ЗУТ.

С изтичането на този срок, по силата на закона отпада автоматично отчуждителното действие и правото на собственост върху имота, който се придава по силата на дворищнорегулационния план се възстановява на предишния собственик. Това става по силата на самия закон, без да е необходимо извършването на някаква административна процедура. Специална административна процедура е необходима само за застрояване на бившия парцел. Изводът, че отчуждителното действие на неприложените дворищнорегулационни планове се прекратява автоматично с изтичане на предвидените в закона срокове се налага и от други разпоредби на закона.

Така например, е ПР на ЗУТ се приема, че след изтичане на сроковете на § 6, ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ не могат да се извършват сделки за разпореждане с дворищнорегулационен парцел, за който не са изплатени дължимите обезщетения за уреждане на сметки по регулация, когато такива обезщетения се предвиждат, тоест с парцел, за който дворищната регулация не е била приложена. Тази забрана за разпореждане с целия парцел налага извода, че законодателят изхожда от разбирането, че след изтичане на преклузивните сроковете по ЗУТ собствеността върху имотите, за които дворищната регулацията не е приложена, се възстановява автоматично в положението от преди влизане в сила на неприложения дворищнорегулационен план. Това означава, че собственикът на парцела вече не е собственик на придадените към този парцел части от съседни имоти. Следователно е прието, че отчуждителното действие на неприложения дворищнорегулационен план е прекратено по силата на закона с изтичане на горепосочените преклузивни срокове.

На следващо място, съгласно ПР на ЗУТ, се предвижда, че собствениците на поземлените имоти, към които по силата на неприложената дворищна регулация е била придадена част от съседен имот могат да приложат влезлите в сила неприложени дворищнорегулационни планове с договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма. В тази разпоредба законодателят също изхожда от разбирането, че с изтичане на шестмесечен срок от влизане в сила на ЗУТ собственикът на парцел, към които по силата на неприложената дворищна регулация е била придадена част от съседен имот, вече е загубил правото на собственост върху тази придаваема част. Именно заради това, за да може отново да придобие собствеността върху придаваемата част, той следва да сключи договор в нотариална форма със собственика на съседния имот за прехвърляне на собствеността върху тази реално определена част от парцела.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии