Какви са последиците от отмяна на решенията на ДКЕВР

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Какви са последиците от...

С решение, постановено по реда на чл. 290 ГПК от 11. 01. 2006г. ВКС приема, че решенията на ДВКВР /сега КЕВР/ за определяне на цена за достъп до електроразпределителната мрежа, които производителите на електрическа енергия следва да заплатят на съответния оператор на разпределителната мрежа имат характер на индивидуални административни актове и отмяната им, при оспорване на законността им по съдебен ред, има обратно действие.

Какво следва от така направеният извод на ВКС?

Постановен в производство по уеднаквяване на съдебната практика и задължителен за прилагане от съдилищата, ще разберете от настоящия материал.

Произнасянето на ВКС в горния смисъл е във връзка с Решение № Ц-33 от 14.09.2012г. на бившата ДКЕВР /сега КЕВР/, с което са определени временни цени за достъп на производителите на ел.енергия.

Решение Ц-33/14.09. 2012г. е отменено с влязло в сила решение на ВАС по адм. д. № 13239/2012г. Решението на ВАС, въпреки че е постановено по жалба на едно лице, не се отнася само до жалбоподателя, а касае всички негови адресати. С отмяната на решението, с което са определени временни цени за достъп, с обратна сила, считано от датата на влизането му в сила отпадат правните последици на това решение.

В случай че на базата на същото са били начислени и събрани каквито и да било суми за достъп от производителите на ел. енергия, тези суми подлежат на връщане, ведно със законната лихва, начислена върху тези суми, считано от датата на получаването им от електроразпределителните дружества до датата на окончателното им връщане на производителите на електрическа енергия. Полученото подлежи на връщане, тъй като се оказва получено на отпаднало правно основание, а всичко, което е получено по този начин, подлежи на възстановяване, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗД.

В правомощията на ДКЕВР /сега КЕВР/ е да осъществява регулаторна дейност по отношение на цените в случаите, предвидени в ЗЕ.

Тези предвидени в закона случаи са изчерпателно посочените в чл. 30 от ЗЕ, между които е и подлежащата на регулиране от ДКЕВР цена за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи – чл. 30, ал. 1, т. 13 от ЗЕ в относимата му редакция /ДВ бр.54/ 2012г. в сила от 17.07.2012г..

Такава е и временната цена по чл. 32, ал. 4 ЗЕ вр. с чл. 30, ал. 1, т. 13 от ЗЕ, на основание на което е издаденото от ДКЕВР решение № Ц-ЗЗ/14.09.2012г.

При отмяна на решението на ДКЕВР с оглед действието на съдебния акт във времето следва да се счита, че временни цени за достъп не са били определяни, а плащането им – за лишено от основание.

Разпоредбите на закона за енергетиката предвиждат:

Задължение за сключване на договор за достъп между електроразпределителните дружества и производителите на електрическа енергия. Същевременно цените за предоставените от електроснабдителното дружество услуги подлежат на административно регулиране единствено от КЕВР.

Определената на цена за достъп, независимо, че е извършено от регулаторен орган е част от същественото съдържание на договора. Определянето на цената не се извършва по волята на страните, а подлежи на принудително административно регулиране от държавния енергиен регулатор, поради което задължението на производителите на електрическа енергия за заплащане на цена за достъп на оператора на електроразпределителна мрежа възниква от смесен фактически състав, включващ частноправен елемент – сключен договор за достъп /такъв е налице и при липса на писмен договор, ако съответният обект е бил фактически присъединен към мрежата на оператора/ и административноправен – решение на ДКЕВР за определяне на цена за достъп, временна или окончателна.

При тази законова уредба липсата на административноправния елемент /акта, с който се определя цената за достъп/ означава и липса на основание за начисляване на цена за достъп, която производителят да плати. Това е така, тъй като само чрез административния акт на КЕВР може да определи начина на определяне на цената за достъп. Няма друг способ за определяне на цената. В случая не може да се приложи и правилото, регламентирано в ТЗ, съгласно което когато при търговска сделка цената не е определена, може да се определи, съобразно обичайно дължимото в подобни случаи, тъй като на територията, на която съответното електроразпределително дружество осъществява дейността си, липсва друг оператор на разпределителната мрежа, за да се определи обичаната цена за този вид услуга.

Предвид изложеното, с отмяната от 19.06. 2013г. на Решение Ц-33/14.06. 2012 на ДЕКВР отпада задължението на производителя на ел. енергия за плащане на цена за достъп, тъй като то не определено по размер.

В случай че производителят е извършил плащане на цена за достъп, определена на базата на отмененото Решение Ц-33/14. 06. 2012г., то производителят може да иска възстановяване на всички платени суми, ведно със законната лихва от датата на плащането им до окончателното възстановяване, тъй като е отпаднало основанието им за получаването им от страна на оператора на съответната разпределителна мрежа.

Как да получите обратно платените суми?

Това може да стане по пътя на доброволното уреждане на спора, но при отказ от страна на оператора на съответната разпределителна мрежа да възстанови получените на отпаднало правно основание суми, може да бъде сезиран компетентния съд по седалище на ответника за възстановяване на получените суми, ведно със законната лихва върху тях, считано от датата на получаването им до окончателното възстановяване.

Следва да се има предвид, че не може да се извършва прихващане с вземането за достъп до разпределителната мрежа на оператора на съответната разпределителна мрежа, тъй като вземането за достъп до електропреносната мрежа не може да бъде определено по размер, предвид отмяната на цитираното по-горе решение на ДЕКВР.

Прихващане може да се извършва само с определени по размер /каквото задължението за заплащане на достъп до електропреносната система не е/ и с настъпил падеж задължения.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.