Процедура по осиновяване на дете на съпруг

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Процедура по осиновяване на...

Съпруг може да осинови дете на свой съпруг. В този случай процедурата по осиновяване е значително облекчена в сравнение с общия ред за осиновяване на дете.

Процедурата по осиновяване на дете на съпруг започва с подаване на молба за осиновяване от лицето, което желае да осинови. Молбата се подава чрез Дирекция за социално подпомагане по адрес на молителя.

Предпоставки, за да бъде допуснато осиновяването…

Това са на първо място да е налице сключен граждански брак между родител на детето и неговия съпруг/съпруга. Осиновяващият трябва да не е осъждан за престъпления от общ характер, да не е лишаван от родителски права, да не страда от заразни заболявания. Детето трябва да не е навършило 18 години към датата на подаване на молбата за осиновяване.

Молбата се подава чрез дирекция „Социално подпомагане“ и се адресира към съда. Към молбата се прилагат набор от документи, удостоверяващи горните обстоятелства.

Прилага се: акт за брак; удостоверение за раждане на детето; документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителят не е лишаван от родителски права, който се издава от общината по постоянния адрес на молителя след проверка в другите общини, в които кандидат-осиновителят е имал постоянен адрес; удостоверение за психично здраве; медицинско удостоверение за физическо здраве, за липса на тежки хронични заболявания и други застрашаващи живота на осиновяващия; медицинско удостоверение за липса на болести, предавани по полов път, с приложени резултати от проведени изследвания за туберкулоза, сифилис, хепатит В, ХИВ/СПИН;

Представя се още свидетелство за съдимост, както и документ, удостоверяващ, че срещу лицето не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; документи за доходи и имотно състояние (декларация, удостоверение и др.).

Заедно с посочените документи се подава и декларация от кандидат-осиновителя за готовност за сътрудничество с дирекция “Социално подпомагане” при наблюдението на отглеждането на детето и спазването на неговите права и законни интереси, включително и за предоставяне на информация за развитието на детето на всеки шест месеца през първите две години от осиновяването.

Към заявлението се прилага и фотокопие на описаните документи

Срокове за подаване на документите

 В тримесечен срок от получаване на молбата, Дирекция за социално подпомагане следва да извърши социално проучване и да състави социален доклад относно годността на кандидат осиновителят да осинови детето. За целта социален работник посещава дома на кандидат – осиновителя, установява на място подходящи ли са битовите условия и средата за отглеждането и възпитанието на детето. Провежда също и неформален разговор с кандидат – осиновителя, за да придобие преки впечатления за пригодността му да осинови детето.

След извършването на всички упоменати по-горе действия, Дирекция „Социално подпомагане“ изпраща осиновителната преписка на съда. Компетентен е окръжния съд, а за София – Софийски градски съд.

За да бъде допуснато осиновяването от съда е необходимо да бъде дадено съгласието на…

Осиновяващия, родителите на осиновявания, осиновявания, ако той е навършил 14-годишна възраст, съпрузите на осиновяващия и осиновявания. Родителите на осиновявания дават съгласието си и в случаите, когато с непълнолетни.

Съгласието на родителите на осиновявания и на съпрузите на осиновяващия и на осиновявания не се изискват, в случаите, когато те са малолетни или поставени под запрещение

Съгласието за осиновяване може да бъде дадено под различна форма. Това може да стане с нотариално заверена декларация, в която задължително се вписва, че съгласието не се дава с цел материална облага.

Съгласието може да бъде дадено и лично пред съда. Може да бъде дадено и чрез особен представител.

Майката може да даде съгласие за осиновяване едва след изтичане на 30 дни от раждането на детето.

Не съгласие, а мнение за осиновяване дават пред съда осиновяващият, ако е навършил десет години, но не е навършил четиринадесет години; настойникът или попечителят; родителите, ако са малолетни, поставени под ограничено запрещение или лишени от родителски права; съпрузите на осиновяващия и на осиновявания, ако са поставени под ограничено запрещение.

Предварителното дадено съгласие за пълно осиновяване от родител може да бъде оттеглено чрез нотариално заверена декларация до внасянето на преписката в съда.

В производството пред съда задължително участва прокурор, както и представител на Дирекция „Социално подпомагане.

Ответници в производството са биологичните родители на детето.

Делото се разглежда в открито заседание с участието на страните, при закрити врати, което означава, че трети лица не се допускат да присъстват по делото.

Осиновяването се допуска, ако е в интерес на детето.

Има случаи, при които осиновяването се допуска и без съгласието на биологичните родители…

Това са случаи, при които родителят трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка без основателна причина или го възпитава по вреден за развитието му начин. В този случай, макар и родителят формално да не е лишен от родителски права, осиновяването може да се допусне и без неговото съгласие, ако е в интерес на детето.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Апелативен съд, чието решение е окончателно.

След допускане на осиновяването в продължение на две години социалните служби проследяват как се развиват отношенията между осиновител и осиновяван.

Има случаи, при които след допускане на осиновяването, отношенията между осиновител и осиновен се развалят, което може да стане повод за прекратяване на осиновяването. Прекратяването на осиновяването също се извършва по съдебен ред. Съдът допуска прекратяване на осиновяването, ако установи, че продължаване на осиновителната връзка между осиновителя и детето не е в интерес на детето. Неизпълнението на родителските задължения по отглеждане и възпитание на детето обаче не е основание за прекратяване на осиновяването. В случай, че родителят не се справя с възпитанието и отглеждането на детето, се счита, че той е в неизпълнение на своите родителски задължение и прекратяване на осиновяването не би следвало да се допусне.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.