Особености при сключването на договори по интернет

 1. Блог
 2. /
 3. Търговско право
 4. /
 5. Особености при сключването на...

За добро или за лошо живеем в технологичен свят. Интернет е навлязъл до такава степен в нашия живот, че е останал само спомен за начина, по който се живееше и работеше само до преди десет – петнадесет години. За по-младите пък е дори трудно да си представят как сме се „оправяли“ без тази технология.

Правото, макар и консервативно по своята същност, няма как да не се синхронизира с промяната в обществените отношения, за да бъде адекватно на тях и да регламентира обществените отношения. Напоследък, в забързаното ни ежедневие, все по-често се сключват договори чрез Интернет. Налага го изискванията на съвременното ни общество.

Чрез интернет могат да се сключват всевъзможни договори, с изключение на случаите, когато Законът изисква специална форма за валидността на договора – тогава когато се изисква писмена форма или с нотариална заверка на подписа или формата на нотариален акт.

В останалите случаи е напълно възможно и се случва договорите да се сключат чрез Интернет, без страните реално да са се срещнали и да са подписали договора. Това е напълно възможен и допустим от закона начин за уреждане на отношения.

Особено често чрез интернет се сключват договори за заем.

Ососбености при сключването на договори чрез интернет…

Понеже материята е все още нова за нашия пазар и съответно не се познава от широк кръг потребители и доставчици на услуги, е добре да имате информация за основни правила при сключването на такива договори, за да бъдат те действителни и в случай на спор, да можете да защитите интересите си.

Когато възникне спор дали е налице валидно договорно правоотношение по договор, сключен чрез Интернет, в тежест на доставчика на услугата е докаже съществуването на договорното правоотношение. За тази цел доставчикът следва да установи следните факти и обстоятелства, а именно:

 • Собственото си предложение за сключването на договор чрез електронни средства, съдържащо необходимата информация по закон до потребителя;
  /Това е информация относно техническите стъпки за сключването на договора и тяхното правно значение; дали договорът ще бъде съхраняван от доставчика на услугата и какъв е начинът за достъп до него; техническите средства за установяване и поправки на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявление за сключването на договор; езиците, на които договорът може да бъде сключен. Доставчикът на услугата е длъжен още да укаже начина за достъп по електронен път към етичен кодекс за поведение, към който се придържа, ако има такъв;/
 • Доставчикът трябва да докаже още, че е изпълнил задължението си по закон да представи на получателя на услугата Общите условия и съдържанието на договора по начин, който позволява тяхното съхранение и възпроизвеждане;
 • Доставчикът следва да докаже и изявлението на насрещната страна – потребителя за сключването на договора;
 • Собственото си изявление за потвърждаване на факта, че е получил изявлението на потребителя за сключването на договора.

Договорът, който е сключва чрез Интернет, се счита сключен след получаване от страна на доставчика на изявлението на потребителя за сключването на договора и след потвърждаване на така полученото изявление на потребителя от доставчика.

Моментът на сключването на договора е моментът, в който доставчикът и потребителят имат възможност за достъп до тези изявления.

Сключването на договора зависи още и от характера на самия договор. Така например при реалните договори, какъвто е договорът за заем и който широко се сключва чрез Интернет, е необходимо заемодателят реално да е предал заемната сума на заемателя. Когато предаването на сумата се извършва чрез превеждането и по накова сметка на заемателя, договорът се счита сключен от момента на заверяване на банковата сметка на заемателя с тази сума.

В случай на спор между доставчик и потребител по договор, сключван чрез Интернет, се взема предвид дали горепосочените предпоставки са налице, за да се направи извод за съществуването на валидно сключен договор. В тези случаи, както и при всички възникнали спорове от правен характер, считам за уместно консултирането с юрист, който работи в конкретната правна сфера, за да бъдат избегнати ненужни нерви и разходи в последствие.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.