Как се приема наследство по опис?

 1. Блог
 2. /
 3. Адвокат недвижими имоти
 4. /
 5. Как се приема наследство...

Процедурата по приемане на наследство по описа започва с сействието по:

 • Подаване на заявление до Районния съд по последното местожителство на починалия за приемане на наследството под опис.
 • Заявлението трябва да е с нотариална заверка на подписа и се подава от наследник. Към заявлението е необходимо да се приложи акт за смърт и удостоверение за наследници на починалото лице.
 • Заявлението трябва да бъде подадено в тримесечен срок от момента, в който наследникът е узнал за смъртта на наследодателя.
 • Към заявлението се прилагат също и документи, удостоверяващи правото на собственост на починалото лице по отношение на недвижими и движими вещи, които наследодателят е притежавал приживе.
 • По заявлението за приемане на наследството по опис се образува дело, което се разглежда в открито заседание като съдът се произнася с решение.
 • Когато приеме, че наследството може да бъде прието по опис и има данни за наличие на притежавано от наследодателя имущество приживе, съдът разпорежда да бъде извършено запечатване и опис на имуществото, останало в наследството.
 • За запечатването, разпечатването и описът на вещите се съставя протокол от районния съдия.
 • Запечатването, разпечатването и описът могат да се извършат и от органи на общината, района или кметството, ако районния съд разпореди това. Запечатването на вещите може да бъде извършено и от съдебен изпълнител по разпореждане на съда. При описа на вещите се извършва и оценка на същите.
 • Извършеният опис се ползва с доказателствена сила относно вида, количеството и стойността на описаните вещи, но не и относно обстоятелството, че наследодателят е бил действителен техен собственик.

Приемането на наследството по опис се вписва в специална книга на Районния съд за приемане и отказ от наследство.

В случай че няма данни наследодателят да е оставил някакво имущество, извършването на опис и запечатването се оказват безпредметни и в този случай, съдът пристъпва направо към вписване на заявлението за приемане на наследството в специалната книга на съда за това.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.