Как се приема наследство по опис

Процедурата по приемане на наследство по описа започва с подаване на заявление до районния съд по последното местожителство на починалия за приемане на наследството под опис. Заявлението трябва да е с нотариална заверка на подписа и се подава от наследник. Към заявлението е необходимо да се приложи акт за смърт и удостоверение за наследници на починалото лице.

Заявлението трябва да бъде подадено в тримесечен срок от момента, в който наследникът е узнал за смъртта на наследодателя.

Към заявлението се прилагат също и документи, удостоверяващи правото на собственост на починалото лице по отношение на недвижими и движими вещи, които наследодателят е притежавал приживе.

По заявлението за приемане на наследството по опис се образува дело, което се разглежда в открито заседание като съдът се произнася с решение.

Когато приеме, че наследството може да бъде прието по опис и има данни за наличие на притежавано от наследодателя имущество приживе, съдът разпорежда да бъде извършено запечатване и опис на имуществото, останало в наследството.

За запечатването, разпечатването и описът на вещите се съставя протокол от районния съдия.

Запечатването, разпечатването и описът могат да се извършат и от органи на общината, района или кметството, ако районния съд разпореди това. Запечатването на вещите може да бъде извършено и от съдебен изпълнител по разпореждане на съда. При описа на вещите се извършва и оценка на същите.

Извършеният опис се ползва с доказателствена сила относно вида, количеството и стойността на описаните вещи, но не и относно  обстоятелството, че наследодателят е бил действителен техен собственик.

Приемането на наследството по опис се  вписва в специална книга на Районния съд за приемане и отказ от наследство.

В случай, че няма данни наследодателят да е оставил някакво имущество, извършването на опис и запечатването се оказват безпредметни и в този случай, съдът пристъпва направо към вписване на заявлението за приемане на наследството  в специалната книга на съда за това.

Адвокат онлайн При допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон 02-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.