Как се приема наследство по опис

  1. Блог
  2. /
  3. Имоти
  4. /
  5. Как се приема наследство...

Процедурата по приемане на наследство по описа започва с подаване на заявление до районния съд по последното местожителство на починалия за приемане на наследството под опис. Заявлението трябва да е с нотариална заверка на подписа и се подава от наследник. Към заявлението е необходимо да се приложи акт за смърт и удостоверение за наследници на починалото лице.

Заявлението трябва да бъде подадено в тримесечен срок от момента, в който наследникът е узнал за смъртта на наследодателя.

Към заявлението се прилагат също и документи, удостоверяващи правото на собственост на починалото лице по отношение на недвижими и движими вещи, които наследодателят е притежавал приживе.

По заявлението за приемане на наследството по опис се образува дело, което се разглежда в открито заседание като съдът се произнася с решение.

Когато приеме, че наследството може да бъде прието по опис и има данни за наличие на притежавано от наследодателя имущество приживе, съдът разпорежда да бъде извършено запечатване и опис на имуществото, останало в наследството.

За запечатването, разпечатването и описът на вещите се съставя протокол от районния съдия.

Запечатването, разпечатването и описът могат да се извършат и от органи на общината, района или кметството, ако районния съд разпореди това. Запечатването на вещите може да бъде извършено и от съдебен изпълнител по разпореждане на съда. При описа на вещите се извършва и оценка на същите.

Извършеният опис се ползва с доказателствена сила относно вида, количеството и стойността на описаните вещи, но не и относно  обстоятелството, че наследодателят е бил действителен техен собственик.

Приемането на наследството по опис се  вписва в специална книга на Районния съд за приемане и отказ от наследство.

В случай, че няма данни наследодателят да е оставил някакво имущество, извършването на опис и запечатването се оказват безпредметни и в този случай, съдът пристъпва направо към вписване на заявлението за приемане на наследството  в специалната книга на съда за това.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.