Сметките за ток и новите правила за начисляването им

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Сметките за ток и...

На 16.11.2013 год. влизат в сила нови Правила за измерване на консумираната електрическа енергия /ПИКЕЕ/, с които се въвеждат нови правила за измерване на електрическата енергия и начисляване на задължения за заплащането ѝ в случаи, при които електрическата енергия не е била правилно отчитана поради нарушение на схемата на свързване на електрическата мрежа или в случаи на неизправност на средствата за търговско измерване /електромери/.

С приемането на тези нови правила съществуващата до скоро практика във всички случаи когато бъде оспорено по съдебен ред служебно начислено задължение от електроразпределителното дружество за електрическа енергия за изминал период от време да отпадне, се промени.

Към настоящия момент…

Някои съдии приемат, че електроразпределителното дружество има право да извършва едностранни корекции по сметки и служебно да начислява задължения за разходвана електрическа енергия за изминал период от време. Други съдии приемат, че тази практика на електроразпределителните дружества е незаконосъобразна. Второто становище се застъпва от преобладаващия брой съдии. Такова е и моето мнение.

Новите ПИКЕЕ предвиждат при установяване на нарушение на схемата на свързване на електрическата система или установяване на неизправност на електромера, електроразпределителното дружество да има право служебно да начислява суми за електрическа енергия за изминал период от време. Не във всички случаи обаче, когато бъде констатирано нарушение на схемата на свързване на електрическата система или неизправност на електромера, отговорността за това следва да се възложи на потребителя.

За да бъде ангажирана отговорността на потребителя следва още да се установи, негова вина.

Задължение на потребителя е да не нарушава схемата на свързване и целостта на електрическите табла и електрическите устройства, които служат за отчитане на разходваната електрическа енергия. 

Само при виновно неизпълнение на това задължение, потребителят носи отговорност.

В тежест на електроразпределителното дружество е да докаже, че потребителят виновно е нарушил или с негово знание е било нарушено задължението да не нарушава изправността и целостта на електрическата система.

В случай че дружеството не успее да докаже виновно поведение на потребителя, няма основание да получи служебно начислени суми за разходвана електрическа енергия.

Освен гореизложеното, следва да…

Са спазени и правилата, предвидени в ПИКЕЕ, за да може да бъде ангажираната отговорността на потребителя за заплащане на начислените задължения.

Така например: Ответникът следва да докаже периода, по отношение на който е начислил служебно задължението.Този период не може да бъде по-дълъг от 90 дни и касае период от време от констатиране на неизправността на схемата на свързване, съответно неизправност на електромера, до предходна проверка или монтаж на електромера, което означава, че в тежест на ответното дружество е да докаже кога, преди констатирането на нарушението, е била извършена предходна проверка, съответно е било монтирано измервателно устройство.

Ако не успее да докаже такава предходна дата, то претенцията му за заплащане на начисленото задължение остава недоказана и следва да се установи, че потребителя не дължи претендираната сума.

В случаи, пък, в които бъде установено нарушение на схемата на свързване на електрическата система, на мястото на установяване на нарушението, следва да бъде извикан служител на МВР, който да подпише съставения констативен протокол за установяване на нарушението. Ако такъв служител на МВР не присъства, то процедурата по служебно начисляване на задължения за ел. енергия няма да бъде спазена и само на това основание претендираното задължение следва да отпадне като недължимо.

Освен това, никъде в Закона за енергетиката не е предвидено в общите условия, при които се осъществява продажбата на ел.енергия, да се урежда производство по извършване на корекцията на сметки, поради което една част от съдиите приемат, че новоприетите ПИКЕЕ изобщо са незаконосъобразни и не мога да уредят отношенията между страните в споровете им относно неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради повреда на уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3 от ЗЕ.

Какво означава всичко това?

В общи линии към момента, ако получите фактура с нереално висока сметка за ток за период от три месеца, единственият шанс, за да отпадне задължението, е да се оспори същото по съдебен ред. Доскоро нямаше колебания относно изхода на спора – на практика във всички случаи се приемаше, че така начислените по служебен ред задължения не се дължат и те отпадаха, като на потребителите се присъждаха и сторените разноски по делото, които бързо и лесно се събираха от електроразпределителното дружество.

С приемането на новите правила схващанията на съдиите, които решават дела, от такъв характер се различават. 

Повечето от тях считат, че при действието на новите правила няма основание автоматично да се начисляват задължения за електрическа енергия при констатирани нарушение на схемата на свързване на електрическата система или неизправност на средството за търговско измерване /електромер/, без да е доказано виновно поведение а потребителя и без да е доказан периода по отношение, на който се претендира начисленото задължение, като някои дори приемат, че няма изобщо законово основание за извършване на едностранни корекции по сметки.

Други съдии обаче отсъждат в полза на електроразпределителното дружество и потвърждават дължимостта на претендираните суми за заплащане.

Решенията подлежат на обжалване. Тъй като обикновено става дума за задължения до 5000 лева, то малко от тези дела стигат до разглеждане от Върховния касационен съд, който до момента не се е произнесъл с решение по уеднаквяване на практиката как следва да се решават спорове от подобен характер.

Тъй или иначе, ако считате, че несправедливо са Ви начислили задължения, които не дължите, единственият път за защита в случая е съдебният.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.