Собствената ни абонатна станция – какви права имаме?

  1. Блог
  2. /
  3. Топлофикация
  4. /
  5. Собствената ни абонатна станция...

Проблемът:

Абонатните станции могат да бъдат собственост „Топлофикация“, но могат да бъдат собственост и на етажните собственици в сграда в режим на етажна собственост. Последното се случва обикновено при новопостроени сгради, изградени след влизане в сила на Закона за енергетиката през 2003 год. Съгласно ЗЕ Топлофикация следва да изкупи тези абонатно станции в срок от три години от построяването на сградата. В тази връзка етажните собственици представят пред Топлофикация определен набор от документи, удостоверяващи правата им на собственост по отношение на съответната абонатна станция. Лицензиран оценител изготвя заключение за пазарна оценка на абонатната станция, за която следва да се изкупи съоръжението.

Не са редки случаите обаче, при които топлинното дружество не изкупува съоръженията и забавя процедурата извънредно много като непрекъснато изисква представянето на нови и нови документи или просто немотивирано отлага момента на изкупуване.

Освен това обикновено няма намерение реално да плаща цената, съобразно извършената оценка, а предлага прихващане на продажната цена на абонатната станция срещу задължения за топлинна енергия, начислена по отношение на личните имоти на етажните собственици.

Фактът, че абонатната станция и съоръженията към нея са обща част на етажните собственици, прави проблема общ, поради което интересът от разрешаването му обикновено не е силно изразен и затова топлинното дружество лесно намира начин да отложи във времето изкупуването на съоръжението или изобщо да не се стигне до изкупуване.

Какво могат да предприемат етажните съсобственици?

Истината е, че стъпките, които могат да направят етажните собственици за разрешаването на проблема не изискват някакви особени усилия.

При липса на доброволно уреждане на спора, включително и в случаите, в които топлинното дружество не отказва да изкупи, но всъщност не изкупува абонатната станция и съоръженията към нея, етажните собственици могат да потърсят правата си по съдебен ред. Те биха могли да осъдят топлинното дружество реално да изпълни законовото си задължение за изкупуване на собствената им абонатна станция и съоръженията към нея.

За целта е необходимо да се вземе решение на Общото събрание на етажните собственици, в което е изразено намерението им да заведат дело за осъждане на съответното топлинно дружество да изкупи собствената им абонатна станция и съоръженията към нея, както и да упълномощят управителя на етажната собственост да предяви такъв иск.

Воденето на делото винаги е свързано с определени разходи, които се определят съобразно материалния интерес. Това са разходи за държавна такса, за адвокатско възнаграждение, за допусната съдебна експертиза по делото във връзка с определяне на цената, по която следва да се изкупи абонатната станция, тъй като съдът няма специфични познания, за да може да определи справедливо цената. Дори да има изготвена оценка за пазарната цена на абонатната станция, изготвена, например във връзка с доброволното изкупуване на абонатната станция, до което, по каквито и да е били причини, не се е стигнало, в хода на делото, с оглед установяване на пазарната цена на абонатната станция, ще се наложи ангажирането на нова съдебно – оценителна експертиза, вещото лице, по която ще даде заключение за пазарната цена на абонатната станция и съоръженията към нея.

В случай, че етажните собственици разполагат с вече изготвена оценка на абонатната станция, тя би могла да послужи за определяне на цената на иска при неговото завеждане.

При спечелване на делото от страна на етажните собственици, топлинното дружество ще бъде осъдено реално да заплати паричната сума за изкупуване на абонатната станция, а също и разходите по делото. Етажните собственици ще получат реално цената за своята абонатна станция, без да се извършва прихващане с техни бъдещи задължения за топлинна енергия, което всъщност и е недопустимо.

В случай, че сумите, за заплащането, на които топлинното дружество е осъдено, не бъдат доброволно и своевременно заплатени, същите лесно и бързо могат да бъдат събрани по принудителен ред, тъй като топлинното дружество разполага със средства за заплащането им. По принудителен ред може да бъде събрана както сумата, съставляваща цена на абонатната станция, така и всички присъдени разходи по делото.

Етажните собственици биха могли да претендират и обезщетение за периода през, който сградата е била изградена и топлоснабдена, но абонатната станция и съоръженията към нея не са били изкупени от топлинното дружество. Право на обезщетение те имат в случай, че чрез тяхната абонатна станция и съоръженията към нея се предоставя топлинна енергия и до други потребители, различни от етажните собственици в сградата, в която се намира абонатната станция.

Какви са права на лицата, изградили абонатната станция и съоръженията към нея?

Лицата, изградили самата абонатна станция и съоръженията към нея –  това обикновено е строителят и на самата сграда, имат от своя страна, право да получат обезщетение от топлинното дружество за ползването на абонатната станция и съоръженията към нея. Такова обезщетение се дължи за периода от датата на построяването на сградата до момента на изкупуването на абонатната станция, като в този случай обезщетение се дължи, без значение дали абонатната станция и съоръженията към нея се ползват за доставка на топлинна енергия само до етажните собственици в сградата, в която е изградена абонатната станция или за доставка на топлинна енергия и до други потребители, различни от етажните собственици.

Разгледаната правна материя е твърде специфична, което позволява на топлинните дружества да се възползват от недостатъчното познаване на проблема в обществото и да бездействат при отправени искания за изкупуване или за заплащане на обезщетения във връзка с абонатните станции и съоръженията към тях. Знаейки правата си, бихте могли адекватно да защити интересите си.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.