Осъдиха ме, без да разбера

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Осъдиха ме, без да...

За съжаление често на практика се случва да се окажеш осъден, без да си разбрал по какъвто и да било начин, че срещу теб е било образувано и водено дело. Не си разбрал, не си организирал защитата си по какъвто и да било начин, а се оказва, че дължиш на някого определена сума и за това разбираш чак когато съдия-изпълнител пристъпи към принудително събиране на дълга.

Защо и как се случва това?

В ГПК е предвидена възможност за връчване на съобщения по образувано дело чрез залепване на съобщението. Това е възможно от 2008 година, когато влиза в сила сега действащия граждански процесуален кодекс. Законодателят е въвел тази възможност, тъй като преди това делата се проточваха с години, само защото ответникът не можеше да бъда намерен. Крие се, не получава призовки и по този начин осуетява бързото приключване на производството.

За да се пристъпи към връчване на съобщенията по едно дело чрез залепване обаче, трябва да се спазят определени законови предпоставки, за да се обезпечи в максимална степен възможността длъжникът да узнае за образуваното срещу него производство и да организира защитата си.

Връчването чрез залепване на съобщение за образувано дело е допустимо, само ако адресата не бъде намерен лично и ако не се намери лице измежду домашните и близките на адреса на адресата, което се съгласи да приеме съобщението със задължението да го предаде на адресата. Ако адресатът бъде немерен на адреса, но отказва да получи съобщението, връчването се оформя като връчено при отказ и се счита за надлежно извършено. Връчването чрез залепване е крайна мярка, приложима само в случаите, при които връчването по друг начин се е оказало невъзможно.

Къде и как може да се връчи?

От съществено значение, с оглед защита интересите на адресата, е на какъв адрес е било извършено връчването чрез залепване на съобщението. Връчването по този ред може да се осъществява само на настоящия адрес на длъжника /ако има различни настоящ и постоянен адрес/ и на настоящия, респективно постоянния адрес, ако те съвпадат и никъде другаде. С цел установяване кой е настоящият и постоянният адрес на адресата, се извършва справка, по висящо дело, в регистрите на населението за настоящ и постоянен адрес на адресата. /Следва да се има предвид, че настоящият адрес е адресът деклариран като такъв от лицето, а не адресът, на който на практика живее, защото е възможно едно лице да живее на адрес, на който изобщо не е посочил че живее/.

За да бъде надлежно извършено връчване чрез залепване на съобщението, е необходимо да са спазени още редица законови предпоставки. Връчителят следва да е направил всичко възможно да връчи съобщението лично и чак когато това се оказало невъзможно и когато не е било намерено друго лице на адреса на адресата, измежду близките и домашните на адресата, което да се съгласи да получи съобщението, като се задължи да го предаде на неговия адресат, да пристъпи към връчване на съобщението чрез залепване. Освен това връчителят следва да удостовери в документа, който съставя във връзка с връчването на съобщението /разписка за връчване/ всички обстоятелства, свързани с връчването. Така съставеният документ има официална доказателствена сила и не може да бъде оспорван чрез свидетелски показния.

За да бъде връчването чрез залепване надлежно извършено, връчителят следва да посети адреса на адресата най-малко три пъти в рамките на не по-малко от месец. Още при първото си посещение връчителят следва да проучи дали лицето живее на адреса и по кое време може да бъде открито там. В случай, че връчителят събере информация, че лицето не пребивава на адреса, не е необходимо да посещава адреса повече. Връчителят трябва обаче да посочи, в разписката за връчване на съобщението, по какъв начин е узнал тази информация /например от съсед, който му е съобщил това, но в този случай трябва да посочи кой е свидетелствал/.

Методи на връчване:

  • В случай че връчителят установи, че лицето пребивава на адреса, но при посещението не е открит, трябва да посети адреса най-малко три пъти в срок от около един месец в различно часово време и ако и тогава не намери адресата и ако не намери друго лице на адреса на адресата, на което да връчи съобщението, чак тогава да пристъпи към връчване на съобщението чрез залепване.
  • В случай че връчителят, при посещението си, не намери адресата, но намери някой от домашните или близките на адресата, който пребивава на адреса на адресата, връчителят може да връчи съобщението на последния, ако той се съгласи да приеме съобщението със задължението да го предаде на адресата. И в този случаи връчването не е безспорно, тъй като не е без значение дали получателят пребивава на адреса или се намира там инцидентно, дали е достатъчно конкретно индивидуализирано лицето и неговото качество по отношение на адресата, дали това лице е поело задължението да предаде съобщението и дали действително го е предал и т.н.

В конкретната ситуация:

В случая обаче става въпрос за връчване чрез залепване. И така, ако връчителят не намери адресата и не намери лице на адреса на адресата, което се съгласи да получи съобщението със задължението да го предаде на адресата, връчителят може да пристъпи към връчване на съобщението чрез залепване.

Съобщението трябва да се залепи на видно място на входната врата на жилището на длъжника. Само ако няма достъп до входната врата на жилището /например, защото става въпрос за жилищен блок, в който външната входна врата се заключва и няма достъп до входната врата на жилището на длъжника/ връчителят може да залепи съобщението на входната врата на сградата, в която се намира жилището на длъжника, като обаче и в този случай трябва да посочи в документа, който съставя във връзка с връчването, защо е залепил съобщението на място, различно от вратата на жилището на длъжника.

Връчителят трябва да пусне препис от уведомлението и в пощенската кутия на адресата, а ако това е невъзможно, трябва да посочи обстоятелството, поради което не е пуснал съобщението в пощенската кутия /например, защото няма пощенски кутии/.

За да е надлежно връчването чрез залепване, е необходимо още съдът да е разпоредил връчването да бъде извършено по този начин, а не връчителят, без указания на съда, да е пристъпил към връчване по този ред. Това е така, тъй като преценката налице ли са законовите основания за връчване на съобщението по този специален ред, следва да се прави от съда и не е в правомощията на връчителя. Касае се за процесуални действия на съда.

Само ако бъдат спазени всички изисквания на закона във връзка с връчването, може да се счита за надлежно връчване чрез залепване, дори и когато получателят не е узнал в действителност за така залепеното съобщение. В този случай адресатът може да защити интересите си, ако успее да докаже, че в случая са били налице особени непредвидени обстоятелства, поради които не е могъл да узнае за връчване на съобщението или не е могъл по такива причини да подаде възражение в законоустановения срок за това.

Какво може да направи длъжникът, ако връчването на уведомлението за образувано срещу него дело, извършено чрез залепване, не е било редовно?

Ако се касае за заповедно производство, заповедта за изпълнение, която е била връчена чрез залепване и за което длъжникът нее узнал, тъй като връчването не е било надлежно, длъжникът може в едномесечен срок от узнаването за делото, да подаде възражение до горестоящия съд с искане за връщане на делото пред първоинстанционния съд за преразглеждане. Производството е по чл. 423 от ГПК. Само по себе си така подаденото възражение не спира изпълнението. Ако вече има образувано изпълнително дело пред съдия-изпълнител за събиране на сумата по принудителен ред, съдия-изпълнителят няма да спре изпълнението.

Едва ако делото бъде върнато за преразглеждане, съдия-изпълнителят спира изпълнението.

Ако възражението по чл. 423 от ГПК бъде прието, делото се връща за преразглеждане, като в този случай съдът изпраща съобщение до ищеца, ако желае, да предяви искова молба срещу длъжника. Ако такава не бъде предявена, задължението отпада, а ако бъде предявена – спорът се разрешава окончателно с влязло в сила решение. Ако се установи, че дългът не се дължи, но междувременно съдия-изпълнителят е събрал изцяло или отчасти дълга, в полза на ответника се издава обратен изпълнителен лист.

Ако се касае за връчване на съобщение чрез залепване по друго гражданско дело, извън заповедното производство, тогава на страната на ответника се назначава служебен адвокат, който да го представлява по делото. Производството продължава по общия ред. Първоинстанционното решение може да бъде обжалвано. В зависимост от характера на производството, производството е двуинстанционно или триинстанционно. Страната, която не е могла да узнае за образуваното производство поради нарушение на процедурата по връчване на съобщението, може да иска отмяна на влязлото в сила решение в тримесечен срок от узнаване за решението. Производството по отмяна в този случай е по реда на чл. 303 от ГПК.

Връчване на съобщение по едно дело чрез залепване е допустимо от закона

В случай че не са спазени законовите предпоставки за връчване на съобщението по този ред и това е възпрепятствало страната да узнае за делот, и съответно да организира защитата си, тази страна може да защити интересите си по предвидения за това законов ред. При уважаване на възраженията на страната за ненадлежно връчване на съобщението делото се връща са преразглеждане. Дали има основание за връщане на делото са преразглеждане, се преценява от надлежния съд във всеки отделен случай. 

Възможно е, съдът да не върне делото за преразглеждане, въпреки че страната в действителност не е разбрала за образуваното срещу нея съдебно производство.

Ето защо, ако получите информация, че сте били търсени от връчител от съда или от служител на съдия-изпълнител, видите залепено съобщение на вратата, чуете от съсед, че са ви търсили от съда или намерите хвърчащо листче с телефон и име на призовкар или пък получите съобщение за обратна разписка, предприемете действия. Може да се направи справка за наличие на образувано срещу вас дело в съда дори по интернет, може да се провери има ли образувани срещу вас изпълнителни дела.

Не бездействайте, защото, за да защитите правата си, трябва да изразите воля за това, а и всички действия, които можете да предприемете са обвързани с определени срокове за това. Бездействието само може да утежни положението и да увеличи дълга, когато става въпрос за парични претенции, предявени срещу Вас.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.