Такси при държавен съдия изпълнител и при частен съдия изпълнител

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Такси при държавен съдия...

Когато един кредитор се снабди с изпълнителен лист срещу своя длъжник, може да образува изпълнително дело за събиране на дълга по принудителен ред.

Кредиторът не е задължен да уведомява по какъвто и да било начин длъжника, че възнамерява да образува изпълнително дело срещу него. Ето защо длъжникът узнава обикновено за образуваното изпълнително дело срещу него след като получи съобщение от съдия-изпълнителя за това.

Длъжникът обикновено узнава за образуваното срещу него изпълнително дело, получавайки покана за доброволно изпълнение, връчена чрез съдия-изпълнител.

Възможно е и често срещано в практиката длъжникът да узнае за образуваното срещу него изпълнително дело при налагане на запор върху трудовото му възнаграждение или при налагане на запор върху притежавани от длъжника средства в негови банкови сметка. Съдия-изпълнителят има право да наложи запори заедно с изпращането на поканата за доброволно изпълнение, поради което често се случва първо длъжникът да узнае за запора, а после да получи покана за доброволно изпълнение.

При образуване на изпълнително дело се…

Начисляват такси и разноски във връзка с принудителното изпълнение, които са за сметка на длъжника. При събиране на дълга по принудителен ред, съдия-изпълнителят ще събере и така начислените такси и разноски.

Поставя се въпросът какво става, ако длъжникът плати доброволно в срока за доброволно изпълнение, който е 14-дневен и тече от връчване на поканата за доброволно изпълнение.

Поставя се въпросът дали и в този случай длъжникът дължи такси и разноски на съдия-изпълнителя, който не е предприел същински изпълнителни действия, тъй като длъжникът е платил доброволно. Пита се възможно ли е, че при положение, че длъжникът е заплатил доброволно дълга, следва ли същият да отговаря за заплащането на такси и разноски на съдия-изпълнителя.

Трябва да се има предвид, че таксите и разноските по едно изпълнително производство се делят на такива, които се заплащат авансово от взискателя при образуването на делото и такива, които се събират за извършени изпълнителни действия. Авансово дължимите такси са таксите за образуване на делото, за проучване имущественото състояние на длъжника, за налагане на запори и възбрани и т.н. за събиране на дълга се начисляват допълнителни такси в полза на съдия изпълнителя по тарифа, съобразно материалния интерес.

Когато длъжника доброволно в срок…

Когато е образувано изпълнително дело пред държавен съдия изпълнител и длъжникът плати дълга в срока за доброволно изпълнение, тогава той заплаща дължимата сума по изпълнителния лист, таксите и разноските за образуване на делото/ дори и те да не заплатени от взискателя/. Длъжникът се освобождава от отговорност да заплати допълнително определимата такса в полза на държавния съдебен изпълнител, която се събира при събирането на дълга от страна на съдия -изпълнителя. За да се освободи от плащането на тази такса, длъжникът трябва да са налице две едновременно дадени предпоставки: длъжникът да плати доброволно дълга; дългът да бъде платен в 14-дневния срок за доброволно изпълнение, който тече от връчване на поканата за доброволно изпълнение. Не е ли на лице някоя от двете предпоставки, длъжникът дължи и допълнителна такса в полза на държавния съдебен изпълнител. Дори да плати доброволно, но след изтичане на срока за доброволно плащане, длъжникът дължи и допълнителната такса на държавния съдебен изпълнител.

При частните съдебни изпълнители се дължи всичко. Независимо дали длъжникът е заплатил доброволно и дори това да е станало в срока за доброволно изпълнение, длъжникът дължи не само таксите и разноските за образуване на делото, но и допълнителна такса, определима съобразно материалния интерес и съгласно чл. 26 от Тарифата за таксите, събирани от частните съдебни изпълнители.

Такси и разноски не се дължат от длъжника:

Нито държавния, нито на частния съдебен изпълнител, ако длъжникът с поведението си не е дал повод за завеждане на изпълнително производство като е платил дълга на кредитора преди датата на образуване на изпълнителното дело.

Таксите и разноските по изпълнението, както и начисляваната лихва за забава могат да утежнят значително дълга. Ето защо когато длъжникът знае, че дължи определена сума на едно лице и това лице може да образува изпълнително дело срещу длъжника за събиране на дълга по принудителен ред, за длъжника, особено ако притежава имущество, о т което дългът може да бъде събран принудително, е по -добре да търси варианти за доброволно уреждане на спора с кредитора, включително чрез постигане на споразумения за разсрочено плащане, погасяване на дълга чрез даване вместо плащане и други в зависимост от конкретните интереси и възможности на страните по спора.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.