Как може да се защити лице, срещу което се извършва въвод в недвижим имот?

По искане на Взискателя, въз основа на годно прано основание съдия-изпълнителят може да извърши въвод срещу лице, намиращо се в даден недвижим имот и да предаде имота на лицето, в полза на което имотът е присъден.

Как може да защити правата си лицето, срещу което се извършва въвода и което съдия-изпълнителят иска да отстрани от имота?

Ако съдия-изпълнителят намери лице, което се намира в имота, законът задължава съдия-изпълнителят да предостави тридневен срок на това лице да поиска спиране на изпълнението от районния съд. Ако намери искането за спиране за основателно, районният съд спира изпълнението като предоставя възможност на лицето, което се е намирало във владение на имота към датата на въвода да предяви иск, за да докаже правата си по отношение на имота.

Горната процедура се отнася обаче за случаите, в които третото лице е започнало да владее имота след завеждане на делото, решението по което се изпълнява чрез въвода в имота.

В случай обаче че третото лице – владелец на имота е започнало да владее имота преди образуване на делото, решението по което се изпълнява чрез извършването на въвода, съдия-изпълнителят изобщо няма право да извършва въвод срещу това трето лице. В този случай съдия-изпълнителят трябва да преустанови изпълнителните си действия. Взискателят е този, който следва да докаже по съдебен ред, че третото лице, което се намира в имота към момента на въвода и което владее имота преди образуване на делото, решението по което се изпълнява, няма права по отношение на имота и че се намира в имота неправомерно.

От кой момент третото лице владее имота?

Дали това се случва преди образуване на делото, решението по което се изпълнява или след датата на образуване на делото решението, по което се изпълнява е от съществено значение.

Ако третото лице владее имота отпреди образуване на делото, решението по което се изпълнява, то съдия- изпълнителят изобщо няма право да извършва въвод срещу това лице, а ако владението на имота е започнало след датата на образуване на делото, решението по което се изпълнява – съдия-изпълнителят трябва да даде срок на владелеца да поиска спиране на изпълнението от районния съд.

Въпреки че съдия-изпълнителят няма право да извършва въвод срещу лице, което владее имота отпреди образуване на делото, решението по което се изпълнява, на практика, може да се стигне до ситуация, в която съдия-изпълнителят е извършил въвод срещу лице, което се намира в имота отпреди образуване на делото, решението по което се изпълнява.

В този случай пътят на защита на владелеца е да обжалва действията на съдия-изпълнителя пред окръжния съд /за София – Софийски градски съд/.

В производството, образувано по жалбата, в тежест на третото лице, което претендира, че действията на съдия – изпълнителя са незаконосъобразни, е да докаже откога се намира във владение на имота като може да ангажира за това всякакви доказателствени средства, включително свидетелски показания.

Законът обаче защитава владелеца на имота, а не всяко трето лице, което се намира в имота към датата на извършване на въвода.

Владението от своя страна не е право, а фактическо положение.

При владението владелецът държи един имот, като го счита за свой. Следва да са налице едновременно и двете предпоставки, за да е налице владение – лицето, което претендира, че владее имота да осъществява фактическа власт върху имота и да го счита за свой. Тъй като какво е отношението на едно лице по отношение на даден имот трудно се доказва, съществува законова презумпция съгласно която, ако едно лице се намира във фактическа власт по отношение на даден имот, се счита, че това лице държи имота като свой. Тази презумпция е оборима. Може да се докаже, че третото лице не държи имота като свой, а на друго основание /например на договорно основание/ и в този случай, лицето което се намира в имота няма да е владелец и следователно няма да се ползва с правата, който законът предоставя на владелеца. Тежестта на доказване обаче, че лицето не е владелец на имота, а само негов държател е на този, който оспорва, третото лице да държи имота като свой.

При уважаване на жалбата срещу извършения въвод, съдия-изпълнителят, който е извършил въвода трябва да възстанови положението от преди извършването на въвода.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.