Примерно съдържание на предбрачен договор

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Семейния кодекс встъпващите в брак могат да уредят имуществените отношения по между си с брачен договор, а в третата алинея на същата разпоредба е предвидена възможност брачен договор да бъде сключен и по време на брака.

       Какъв е смисълът от сключването на брачен договор обаче и какво може да бъде уговорено с него? Отговор на този въпрос се съдържа в чл. 38 от СК, в който примерно са посочени допустимите от семейния кодекс имуществени отношения, които подлежат на договорно регулиране от бъдещите или настоящите съпрузи. Така в цитираната разпоредба се предвижда възможност да бъдат уредени правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака; правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака; начините на разпореждане и управление с общото имущество; участието на страните в семейните разходи и задължения и т.н.

      Целта обаче на настоящото е да се посочат примерни разпоредби, които могат да се включат в брачен договор. Така например относно придобиваните по време на брака права са допустими следните уговoрки:

1/Придобиваните по време на брака движими и недвижими вещи ще бъдат собственост на съпругът, който ги е придобил;

2/Придобиваните по време на брака движими и недвижими вещи ще бъдат общо притежание на съпрузите при равни дялове или при дялове 2/3 – за съпругът и 1/3- за съпругата;

3/Придобиваните по време на брака движими вещи ще бъдат собственост на съпругът, който ги е придобил, а придобиваните недвижимите вещи ще бъдат обща собственост при равни дялове;

4/Придобиваните по време на брака движими вещи на стойност до 1000 лева ще бъдат собственост на съпругът, който ги е придобил, а придобите движими и недвижими вещи на стойност над 1000 лева ще бъдат обща собственост при дялове ? – за съпругата и ? – за съпруга.

Подобни уговорки биха могли да се включат в брачния договор и да уредят имуществените отношения на съпрузите в зависимост от специфичните отношения по между им. И нещо много важно. В брачния договор могат да се посoчат мотивите на подобна уговорка – например съпрузите приемат че допринасят за придобитото имущество с относително равни дялове и за това приемат, че всичко придобито ще бъда при равни дялове. Или съпрузите приемат, че приносът на единия от тях в придобиваното имущество е по-голям и за това избират този съпруг да получава по-голям дял от придобитите имущества. Целта на подобна уговорка личи най-ясно при възникнал спор между съпрузите, който спор може да бъде отнесен за решаване от съда. Както всеки един договор, волята на страните, вложена в брачния договор подлежи на тълкуване от съдията – когато страните са посочили мотиви за включването на дадена уговорка, те могат да разчитат в по-голяма степен, че съдията ще даде правилно тълкуване на уговорката.

           Относно придобитото преди брака имущество страните могат също да включат най-различни и разнообразни уговорки.С брачния договор притежавани от единия съпруг движими или недвижими вещи могат да бъдат прехвърлени на другия съпруг. Това е напълно допустима уговорка, въпреки че прехвърлянето на недвижим имот става с нотариален акт, а формата на брачния договор е по-лека – нотариална заверка на подписите и съдържанието. В случай, че брачния договор се сключва по време на брака и досега имуществените отношения между съпрузите са уреждани от законовия режим на общност, страните могат да прекратят действието на този законов режим, като с брачния договор могат да се разпоредят в полза на другия съпруг с част или с всички от получените дялове от общото имущество. Ето как би могла да изглежда подобна уговорка:

        Страните се съгласяват придобитите по време брака движими и недвижими вещи в режим на съпружеска имуществена общност да преминат в обикновена съсобственост при равни дялове. /В случай, че страните са придобили недвижими имоти, последните следва да бъдат индивидуализирани/

        Съпругата прехвърля /безвъзмездно или срещу определена цена/ правото на собственост върху собствената си ? от следния недвижими имот /тук отново е нужна индивидуализация на недвижимия имот/

     В закона е посочено, че в брачния договор страните могат да уредят участието си в участието си в  разходите и задълженията. Някои автори дори приемат, че страните биха могли да уговорят разделно поемане на задълженията за задоволяване нуждите на семейството и че подобна уговорка би могла да бъде противопоставена на бъдещите кредитори на съпрузите. Допустимостта на подобна уговорка е изключително важно, тъй при законовите режими, съгласно чл. 32, ал. 2 и чл. 36, ал. 2 от СК, съпрузите отговорят солидарно за задълженията, поети за задоволяване нуждите на семейството. Единствено брачния договор позволява да се преодолее тази законовоуредена солидарност между съпрузите.

      Най-накрая бих искала да посоча, че съпрузите могат да уговорят и издръжка по между им, както по време на брака, така и след неговото прекратяване, ако са нетрудоспособни и не могат да се издържат от имуществото си,  а също и да се договори издръжка на родените от брака деца. Възможно е също така да се уредят и имуществените последици след прекратяване на брака, като по този начин биха могли да се преодолеят споровете, които често възникват при подялбата на имуществото по време на развода. В такива случай в бракоразводното решение се препраща към сключения брачен договор.

                                                Изготвил: Ирена Джаджарова

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.