Поръчителство при запис на заповед

Задължението за заплащане на суми по запис на заповед може да бъде обезпечено чрез поръчителство, което в случая се нарича авал. Авалът се отличава от договора за поръчителство, който се сключва за обезпечение на чуждо задължение  съгласно гражданското законодателство по ЗЗД.

На първо място авалът е едностранна сделка. Подписалият като авалист записа на заповед се задължава едностранно да плати сумата по записа на заповед наред с издателя на записа на заповед. Поръчителството е договор между поръчителя и кредитора, по силата на който поръчителят се задължава спрямо кредитора да отговаря за заплащане на дълга на длъжника.

 

В ЗЗД за поръчителя са предвидени някои облекчения и неговата отговорност е по-ограничена в сравнение със задължението на авалиста. Така например поръчителството се погасява, когато поради действията на кредитора поръчителят не може да встъпи в правата му; поръчителят се освобождава от отговорност ако в срок от шест месеца от падежа на главното задължение, кредиторът не предяви иск против длъжника; прекъсването на давността по отношение на длъжника или отказът му от изтекла давност няма действие спрямо поръчителя; прекъсването на давността по отношение на поръчителя или отказът му от изтекла давност няма действие спрямо длъжника.

Авалистът не се ползва с горните предимства. Той остава задължен за заплащане на главното задължение, дори и да са налице посочените хипотези.

Отговорността на авалиста може да отпадне единствено в случай, че записа  на заповед е нередовен от формална страна. Това произтича от обстоятелството, че за разлика от поръчителството в гражданското право, при авала един и същ документ материализира волеизявленията, които пораждат и обезпеченото и обезпечаващото задължение. Ето защо недостатъците във формата са едновременно основание за недействителност и на  задължението за заплащане на сумата по записа на заповед, поето от издателя на записа на заповед, и на задължението поето от авалиста.

Авалистът отговаря и когато издателят по записа на заповед бъде освободен от отговорност поради това, че при подписването на записа на заповед неговата воля е била опорочена / има с предвид, например, че записа на заповед е подписан по принуда или от недееспособно лице и др./.

      Авалът се извършва чрез полагане на подпис на лицевата страна за записа на заповед като се посочва, че подписът е положен „ като авалист” или „като поръчител”. Когато не е посочено никакво основание, а е положен само подпис, приема се, че записа на заповед е подписан от лице, задължило се като авалист.

Адвокат онлайн При допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон 02-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.