Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Как се продава недвижим имот на ООД без решение на общото събрание

Не е необходимо решение на Общото събрание на ООД за продаване и купуване на недвижим имот от името на Дружество с ограничена отговорност.

Управителят, в качеството си на представляващ и управляващ дружеството има право да извърши сделката, без за това да е взето решение на Общото събрание.  –  Това е окончателният извод, до който са стигнали съдиите в Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия по въпроса: Необходимо ли е, за действителността на сделката, решение  на ОС  на ООД, за да може управителят на дружеството да сключи сделка на разпореждане с недвижим имот – собственост на Дружеството или вещно право върху такъв имот,  като се има предвид разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 7  от ТЗ, която гласи, че Общото събрание на Дружеството взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;/.

         Разпоредителната сделка е действителна, когато е сключено от управителя дори да е нямало решение за това на Общото събрание на Дружеството с ограничена отговорност, а въпросът дали управителят е действал  без предходно решение на ОС е от значение за вътрешните му отношения с Дружеството и е без значение  за трети лица / страни по сделката/ , които нямат задължение да проверяват какво е съдържанието на дружествения договор относно представителните правомощия на управителя, нито дали има предхождащо решение на Общото събрание на съдружниците за сключването на сделката.

По същото тълкувателно дело, по което е засегнат горния въпрос, ВКС е дал отговор и на въпроса дали  при сделка между дружества  с ограничена отговорност, когато техен представителен орган е едно и също лице е необходимо, представителният орган да бъде упълномощен да договаря сам със себе си.  По този въпрос е прието, че за  да се сключи търговска сделка между две дружества с ограничена отговорност чрез едно и също лице, което представлява и двете дружества, не е необходимо  представителят да е упълномощен да договаря сам със себе си, тъй като страни по договора  са юридическите лица, а не представляващите ги лица.

Цитираното решение  е Тълкувателно решение 3/2013 от 15.11.2013 по т.д. 3/2013 на ОС на ОСГТК.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Оставете коментар

You must be logged in to post a comment.

Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии