Процедура за събиране на суми по запис на заповед

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Процедура за събиране на...

Записът на заповед е абстрактна сделка, при нея издателят се задължава да заплати определена сума пари, без да се сочат причините за това. В същото време обаче записът на заповед се издава заради конкретни отношения между издателя и лицето, в чиято полза се поема задължението за заплащане на определена сума /основанията могат да бъдат от различно естество, обикновено запис на заповед се издава за обезпечение на задължения по сключен договор.

В случай, че издателят не плати сумата по записа на заповед на падежа, то лицето, в чиято полза е поето задължението за заплащане на сумите по записа на заповед, може да предяви претенцията си по съдебен ред.

При неплащане на задължението по запис на заповед, лицето, в чиято полза е издаден записа на заповед може да подаде заявление до  районния съд въз основа на записа на заповед за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Съдът проверява  дали записът на заповед е редовен от формална страна, дали съдържа  всички, изискуеми от закона реквизити и ако прецени, че  записът на заповед е редовен от външна страна, издава заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника за събиране на сумата по записа на заповед по принудителен ред.

Въз основа на изпълнителния лист Крeдоторът може да образува  изпълнително дело срещу длъжника. Съдия-изпълнителят връчва на длъжника покана за доброволно изпълнение заедно с препис от изпълнителния лист и от заповедта за незабавно изпълнение.

 Едва в този момент длъжникът узнава, че срещу него са предприети действия за събиране на сумата по запис на заповед по принудителен ред и едва от този момент той може да предприеме действия за защита.

Длъжникът може да подаде възражение срещу заповедта за изпълнение. Възражението спира изпълнението по изпълнителното дело.

 Спирането на изпълнението при запис на зповед е изключение от общия случай когато се издава заповед за изпълнение въз основа на документ. Законодателят е предвидил спиране на изпълнението в случая, тъй като запис на заповед се издава в много случаи и практиката е показала, че в голяма част от  тях, сумата  всъщност не се дължи.

След като длъжникът подаде възражение  срещу заповедта за изпълнение /същото  не е задължително да се мотивира/, съдът указва на Кредитора, че има право в едномесечен срок от съобщението да передяви искова молба срещу длъжника, за  да установи дължимостта на вземането си.

В случай, че Кредиторът не предяви искова молба в указания срок, изпълнителният лист и издадената заповед за изпълнение се обезсилват.

Когато Кредиторът  подаде искова молба срещу Длъжника, за да установи съществуването на вземането си по записа на заповед, Кредиторът в исковата си молба не следва да сочи причините /сделката за обезпечението на която е издаден записа на заповед/, тъй като записът на заповед е абстрактна сделка/ има се предвид, че законът не се интересува какви са мотивите за издаване на запис на заповед и защо длъжникът се е задължил да плати, а се приема, че при положение, че длъжникът е издал записа на заповед, същият дължи.

На практика в самата исковата молба Кредиторът не следва да  посочва  сделката, за обезпечението на която длъжникът е издал записа на заповед, нито да навежда твърдения за неизпълнение на задълженията на Длъжника по тази сделка.

  Длъжникът обаче, в едномесечен срок от получаването на препис от исковата съда, връчен чрез съда, може да  подаде мотивиран писмен отговор срещу исковата молба, чрез който да оспори вземането на Кредитора.  Длъжникът може да направи своите възражения срещу вземането, които могат да бъдат в две категории абсолютни – срещу формата или съдържанието на записа на заповед / да твърди, че не е спазена формата на записа на заповед, че липсва задължително изиксуем реквизит/. Длъжникът може да направи  и лични възражения, основани на отношенията му с кредитора /например, че  се е задължил по запис на заповед, но задължението е било погасено чрез плащане, прихващане, по давност /.

В случай, че издателят на записа на заповед /длъжникът/ оспори задълженнието по записа на заповед, то тогава всяка от страните трябва да доказва изгодни за себе си правни последици. Кредиторът трябва да установи съществуването на вземането, факта, от който произтича вземането му, пораждането на задължението и неговия размер,   а длъжникът – да изчерпи и докаже своите възражения.

Предметът на доказване по иск на Кредитора във връзка със задължение по запис на заповед следва да се изведе от естеството на възражението на длъжника срещу претенцията на кредитора за заплащане на сумата по записа на заповед.

 В  случай, че искът на Кредиторът бъде уважен,  с влязло  в сила решение, изпълнението по изпълнителното дело се продължава.

В случай, че искът бъде отхвърлен, заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителният лист се обезсилват и изпълнението по изпълнителното дело се прекратява.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.