Договор за възлагане управление на дружество

  1. Блог
  2. /
  3. Фирмени договори
  4. /
  5. Договор за възлагане управление...

Управителят е задължителен орган на дружеството с ограничена отговорност. Управител може да е само дееспособно физическо лице. Юридическо лице не може да е управител на друга фирма. Управителят може и да не е съдружник в дружеството. Той организира и ръководи дейността на дружеството. Едно дружество може да има повече от един управител, като всеки от тях може да действа самостоятелно, освен ако не е договорено друго в дружествения договор.

Управителят се вписва в търговския регистър като се представя нотариално заверено съгласие на управителя да управлява и представлява дружеството и образец от неговия подпис. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време, а и той самият също може да се откаже да изпълнява функциите си.

Отношенията между управителя и дружеството се уреждат с писмен договор. За сключването на договора от името на дружеството действа лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик на капитала при едноличните дружества с ограничена отговорност.

Управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност се осъществява от собственика на капитала. Той управлява и представлява дружеството еднолично или чрез определен от него управител. Когато собственикът на капитала е друго юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството. Договорите между едноличния собственик на капитала и дружеството се сключват в писмена форма.

С договора за управление на дружество дружеството възлага, с а управителят се задължава да представлява и управлява дружеството. Не е задължително управителят да поеме по силата на договора за управление задължение за постигане на определен стопански резултат – това е възможен, но не задължителен елемент от съглашението между страните.
Управителят, без съгласието на дружеството няма право да осъществява сходна на дружеството дейност.

По отношение на трети лица управителят няма други ограничения. Управителят носи отговорност пред дружеството.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.