Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Наследяване на дружествен дял в ООД

наследяване на ООД Дружественият дял  се наследява след смъртта на съдружник в ООД от неговите наследници. В качеството си на наследници те придобиват дружествения дял на своя наследодател. Наследяването  на дружествения дял обаче не прави  наследниците автоматично съдружници в дружеството с ограничена отговорност. Това е така, тъй като съдружникът има не само имуществени права, каквото е правото  на дружествен дял и правото на дивидент, които права са наследими, но и неимуществени такива – като правото на членство в дружеството, което право не се наследява.

Макар и капиталово дружество, при ООД не е без значение кои лица членуват в дружеството, поради което, за да стане едно лице съдружник в ООД е необходимо, освен да притежава дружествен дял от капитала на дружеството,  да бъде приет по решение на общото събрание за такъв. Ако наследникът на дружествен дял желае да стане съдружник в търговското дружество той трябва да бъде приет за такъв от останалите съдружници като подаде молба з а приемането му като съдружник.

 Наследникът може обаче да не желае да става съдружник или пък да не бъде приет за такъв от Общото събрание. В качеството си на наследник обаче той е придобил дружествен дял от дружеството и като собственик на този дял има право да се разпорежда с него. Наследникът би могъл да продаде дружествения си дял на друг съдружник или на трето лице като, за да се извърши продажбата на дружествения дял, както и да се извърши каквото и да било разпореждане с дружествения дял, не е необходимо съгласие на  съдружниците в  дружеството с ограничена отговорност. Продажбата на дружествения дял ще се извърши с нотариална заверка на подписите. Купувачът на дружествения дял може да е съдружник в дружеството и  в този случа с извършената покупка той увеличава притежаваните от него дружествени дялове в дружеството. Купувачът обаче може и да не е съдружник. В този случай, независимо, че  той е станал собственик на дружествен дял, за да стане съдружник в дружеството, трябва да бъде приет за такъв от Общото събрание. Решението за приемане на съдружник се взима с мнозинство повече от три четвърти от капитала.

         Предвид изложеното, следва изводът, че дружествен дял се наследява, но с наследяването му наследникът не става съдружник в дружеството с ограничена отговорност, а за това е необходимо да бъде приет за такъв по решение на Общото събрание.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии