Наследяване на дружествен дял в ООД

 Дружественият дял  се наследява след смъртта на съдружник в ООД от неговите наследници. В качеството си на наследници те придобиват дружествения дял на своя наследодател. Наследяването  на дружествения дял обаче не прави  наследниците автоматично съдружници в дружеството с ограничена отговорност. Това е така, тъй като съдружникът има не само имуществени права, каквото е правото  на дружествен дял и правото на дивидент, които права са наследими, но и неимуществени такива – като правото на членство в дружеството, което право не се наследява.

Макар и капиталово дружество, при ООД не е без значение кои лица членуват в дружеството, поради което, за да стане едно лице съдружник в ООД е необходимо, освен да притежава дружествен дял от капитала на дружеството,  да бъде приет по решение на общото събрание за такъв. Ако наследникът на дружествен дял желае да стане съдружник в търговското дружество той трябва да бъде приет за такъв от останалите съдружници като подаде молба з а приемането му като съдружник.

 Наследникът може обаче да не желае да става съдружник или пък да не бъде приет за такъв от Общото събрание. В качеството си на наследник обаче той е придобил дружествен дял от дружеството и като собственик на този дял има право да се разпорежда с него. Наследникът би могъл да продаде дружествения си дял на друг съдружник или на трето лице като, за да се извърши продажбата на дружествения дял, както и да се извърши каквото и да било разпореждане с дружествения дял, не е необходимо съгласие на  съдружниците в  дружеството с ограничена отговорност. Продажбата на дружествения дял ще се извърши с нотариална заверка на подписите. Купувачът на дружествения дял може да е съдружник в дружеството и  в този случа с извършената покупка той увеличава притежаваните от него дружествени дялове в дружеството. Купувачът обаче може и да не е съдружник. В този случай, независимо, че  той е станал собственик на дружествен дял, за да стане съдружник в дружеството, трябва да бъде приет за такъв от Общото събрание. Решението за приемане на съдружник се взима с мнозинство повече от три четвърти от капитала.

         Предвид изложеното, следва изводът, че дружествен дял се наследява, но с наследяването му наследникът не става съдружник в дружеството с ограничена отговорност, а за това е необходимо да бъде приет за такъв по решение на Общото събрание.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.