Как да защитим правата си, ако не сме доволни от почивката, за която сме платили

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Как да защитим правата...

Надявам се всички, които сте решили да почивате на море или на планина, в България или в чужбина, да сте прекарали добре своята отпуска и да сте се завърнали отпочинали и в добро настроение с приятни спомени за прекараното време.

Ако обаче почивката Ви е била свързана с неприятни емоции, породени от неизпълнението на задълженията на фирмата, чрез която е било организирано Вашето пътуване и ако не сте доволни от услугата, която Ви е била предоставена, е добре да знаете, че имате права по закон и че можете да защитите интересите си…

Отношенията от посочения характер, се уреждат от разпоредбите на Закона за туризма.

Ако предоставената Ви туристическа услуга се е оказала некачествена, ако не сте били доволни от обслужването, от материалната база и условията, можете да отправите своите забележки за това спрямо туроператора, чрез който е била организирана почивката Ви.

Какво може да направите?

Вие, като клиенти, имате договорни отношения именно с туроператора, като договорът с него може да е бил сключен, както директно с него, така и чрез туристически агенти. Понеже имате договорни отношения с туроператор, това е лицето което носи отговорност в случай, че туристическата услуга, която Ви е била предоставена е била некачествена. Трябва да се обърнете към туроператора, а не например към управата на хотела, в който сте били отседнали и където е имало проблеми с обслужването.

Туроператорът носи отговорност за всяко неизпълнение и неточно изпълнение на своите задължения по договора независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти /например: хотелът, където е трябвало да Ви бъде предоставена туристическата услуга/.

Можете да държи отговорен туроператора и да търсите обезщетение, както за причинените Ви имуществени вреди, така и за причинените неимуществени вреди. Последните се изразяват в стреса и неудобството, преживяно от Вас в резултат на това, че туристическата услуга се е оказала некачествена или не е отговаряла на първоначално договореното качество. Във всеки конкретен случай размерът на неимуществената вреда следва да се преценява съобразно фактите и обстоятелствата по случая.

Туроператорът, от своя страна, може да предяви иск срещу своите контрагенти при неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията по сключения между тях договор, но това е негово право, което в крайна сметка не Ви касае като краен потребител на услугата.

Какви са границите на отговрността на туроператора?

Все пак отговорността на туроператора се разпростира до определени граници. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора, които се дължат на: поведението на потребителя; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

В случаите, в които туроператорът не носи отговорност, тъй като вредите са били причинени от действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат или от непреодолима сила, туроператорът е длъжен да окаже незабавно съдействие на потребителя.

Отговорността на туроператора може да бъде ограничена по размер и на договорна основа.

В договора за организирано пътуване може да се уговори горна граница на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора. Горната граница на отговорността на туроператора, уговорена между страните, не може да надхвърля трикратния размер на цената на пътуването.

Когато отговорността на контрагентите на туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България, договорът за организирано пътуване може да предвиди ограничаване на отговорността на туроператора в съответствие с разпоредбите на тези договори.

Горните две ограничения, на договорна основа, на отговорността на туроператора не се прилагат в случаите на телесна повреда.

Извън горепосочените две ограничения, в договора за организирано пътуване, не могат да се включват клаузи, които освобождават туроператора от отговорността му по неизпълнение и неточно изпълнение на своите задължения по договора.

В случай че считате, че имате право на обезщетение, тъй като не Ви е била предоставена качествена услуга,се поставя въпросът как да реализирате това си право, така че да получите удовлетворение а най-кратки срокове и по възможно най-ефикасен ред. Причинените Ви неудобства от неимуществен характер, изразяващи се в претърпения от Вас стрес и негативни емоции във връзка с това, че не Ви е била предоставена качествена услуга, могат да бъдат обезщетени само чрез заплащане на определено обезщетение, тъй като няма друго средство за обезщетяване на неимуществени вреди.

Препоръка за действие при подобана ситуация:

Аз считам, че с оглед възможността за по-бързо уреждане на спора, е добре и за двете страни по такъв спор, да се опитат да намерят начин за доброволно уреждане на проблема, тъй като това би спестило време и средства, а и би било възможно запазването или възстановяването на отношенията между страните.

При невъзможност за доброволно уреждане на спора, обаче остава открита възможността да търсите правата си по съдебен ред.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.