Как протича медиацията

  1. Блог
  2. /
  3. Медиация
  4. /
  5. Как протича медиацията

На първо място следва да се има предвид, че медиацията е  удачна за прилагане при търговски, имотни, договорни, семейни и трудови спорове. Медиaцията може да се прилага независимо от обстоятелството дали по спора се води съдебно производство  или не.

Ако сте решили да опитате чрез медиация, първата стъпка е да заявите желанието си за провеждане на процедурата. Това можете да направите като се свържете по телефона, изпратите имейл или дойдете в офиса. Накратко е необходимо да разкажете за естеството на проблема, да оставите Вашите координати за връзка, както и тези на насрещната страна.

Вие сами можете да поканите другата страна да участва в процедура по медиация, но ако нямате възможност или не желаете да направите това, тогава медиаторът може от Ваше име да покани насрещната страна за провеждане на среща по медиация. Поканата може да стане по телефон, имейл, писмо, нотариална покана в зависимост от избрания от Вас начин и съобразно конкретния случай като направените разходи във връзка с поканата на се поемат от заявителя.

На уговорения ден и час страните се явяват за провеждане на среща по медиация. За начало на медиацията се счита моментът, в който страните заявят желанието си за  провеждане на процедурата. В началото на срещата медиаторът разяснява накратко на страните основните принципи на избраната от тях процедура.

Тук е моментът да се  информират страните, че медиацията е доброволна процедура и  може да бъде прекратена във всеки един момент от всяка от страните, ако последната не желае повече да участва в процедурата, Страните сами взимат решенията за уреждане на техните спорове, като медиаторът не налага своето виждане по спора, нито взема страна по спора. Медиаторът  е безпристрастен и трябва да остане такъв  в цялата процедура по медиация, а ако това  се окаже невъзможно, следва да се оттегли от процедурата. Целта на медиацията е до достигнете до доброволно уреждане на спора, но ако това се окаже невъзможно, остава открита възможността спора да бъде отнесен до разглеждане от съд.

На този етап от процедурата се подписва договор с медиатора за предоставената от него услуга по медиация.

По-нататък се пристъпва към изслушване на страните, при което всяка от тях изказва своята гледна точка по спора. Започва едната страна, която разказва свободно за своето виждане по спора като при този разказ говорещата страна не се прекъсва от насрещната страна. След като първата страна приключи своето изложение, идва ред  на  насрещната страна, също без да  бъде прекъсвана от опонента си, да изкаже своето мнение по спора. Медиаторът следи процедурата по изслушванията на страните да бъде спазена. Ако установи,  че някоя от страните се отклонява от спорния въпрос, медиаторът може да поставя конкретни въпроси и да насочва страните да се придържат към спорната тема. Медиаторът води процедурата, следи за добрия тон.

Възможно е в хода на процедурата да се премине и индивидуални срещи между медиатора и всяка от страните. Срещите на медиатора с всяка от страните имат еднаква продължителност и на тях се обсъждат въпроси, които страната  не би искала да сподели на общите срещи с другата страна. Информацията, предоставена на медиатора на тези срещи е поверителна и медиаторът може да разкрива обстоятелства, станали му известни на тези срещи само с изричното съгласие на страната. Целта на тези срещи е да се разберат скритите мотиви на страните, да се навлезе по-дълбоко в същността на проблема, а и страната да осъзнае последиците от изхода на спора. Индивидуалните  срещи не са задължителни, те се провеждат при съгласие и желание на страните, а също и по предложение на медиатора, когато той счита, че в конкретния случай такива срещи биха имали положителен резултат за разрешаването на спора.

Процедурата по медиация може да протече в рамките на една среща и да се стигне до разрешаването на спора по пътя на споразуменията, възможно е  в рамките на една среща да се установи, че доброволно уреждане на пора не може да се постигне. Възможно е една среща, проведена между страните да се окаже недостатъчна за изхода от спора и тогава, при съгласие на страните може да се уговорят последващи срещи за медиация.

В случай, че страните постигнат съгласие по всички или по някои от спорните моменти, процедура по медиация приключва със споразумение. Не е задължително споразумението да  е  в специална форма, но  в интерес на страните с оглед установяване на постигнатото споразумение  е то да е в писмена форма. Споразумението, освен това може да бъде с нотариално заверени подписи на страните, а също така, съгласно  закона, може да бъде внесено в съда за одобрение. Каква  е най-удачната форма за споразумението, зависи от конкретния случай.

В момента на постигане на съгласие между страните за разрешаването на спора, процедурата по медиация се прекратява, тъй като  целта на медиацията е постигната. Самото изготвяне на споразумение в писмена форма, организирането на нотариалното му заверяване  или внасянето в съда за утвърждаване е  действие, което може да бъде извършено от медиатора,  но не се включва в самата процедура, а е предмет на допълнителна договорка между страните и медиатора.

Цена

При започване на процедурата,  между медиатора и страните се подписва договор, по силата на който страните възлагат, а медиаторът се съгласява да проведе процедурата по медиация. Медиацията е платена услуга, като обикновено същата се заплаща на час, но е възможно страните да уговорят и друг начин на плащане.

Размерът на възнаграждението на медиатора обаче не може да се обвързва с постигнатите резултати от процедурата или да се поставя в зависимост от изхода на спора. Преди да са приели да участва в процедурата по медиация, страните  трябва да са се запознали  и да са приели условията на медиатора за провеждане на процедурата.

Обикновено страните поделят разходите си за заплащане на възнаграждението на медиатора поравно, но няма пречка едната страна да поеме изцяло разходите за своя сметка, стига другата страна  да е съгласна на това.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.