Медиация. Каква е процедурата и кои са участниците

  1. Блог
  2. /
  3. Медиация
  4. /
  5. Медиация. Каква е процедурата...

принципи

Медиацията е доброволен извънсъдебен способ за уреждане на спорове. Процедурата е кратка, пести време и пари, неформална, гъвкава е, предполага активното участие на страните. Спорът се разрешава по приятелски начин. Стига се до печелившо и за двете страни решение. Решението се взима от страните, а не се налага от трета страна, което гарантира в по-голяма степен доброволното му изпълнение.

В тази процедура страните могат да ползват адвокат и могат да се консултират с него във всеки един момент. Процедурата е изцяло доброволна и във всеки момент участник в процедурата може да се откаже от по-нататъчното си участие, без за него да последват каквито и да било негативни последици.

медиатор

Медиаторът не може да проявява пристрастие и не налага решение по спора. Всички спорове се уреждат по взаимно съгласие на страните. Медиаторът не може да разкрива факти и обстоятелства за страните, станали му известни във връзка със спора. Той не може да бъде разпитван и като свидететел за обстоятелствата, които са му доверили участниците в процедурата.

Медиаторът приема да води процедурата, само ако може да гарантира своята безпристрастност, неутралност и независимост. Медиаторът не може да дава правни съвети на участниците в спора. Той не носи отговорност, ако страните не постигнат споразумение помежду си, нито за изпълнението на споразумението.

Медиаторът започва процедурата само ако страните са изразили воля за това и след като са приели условията за заплащане на труда му. Медиаторът не може да определя под условие размера на възнаграждението за труда си и да го обвързва с постигнатите резултати.

При прекратяването на медиацията, медиаторът  продължава да пази в тайна фактите и обстоятелствата, станали му известни във връзка с процедурата по медиацията, проведена между страните.

процедурата

откриване

В началото, когато се съберат всички спорещи страни заедно, медиаторът описва накратко процедурата по медиация. Информира страните за това, че процедурата е доброволна, че информацията, която ще бъде разкрита от страните е поверителна. Заедно със страните уговаря основаните правила относно начина на водене на процедурата: времетраене, прекъсвания за почивки. На този етап се подписва и споразумение от страните за участието им в процедурата.

Следващата стъпка е  първата обща среща между страните.

На тази среща всяка от страните описва своята гледна точка по спора. Една от страните  в свободен разказ изказва своето виждане по спора. По време на този разказ, другата страна не  прекъсва говорещия,  не дава оценки, не изразява своето мнение. След като едната страна приключи със своето изложение, думата се дава на другата страна, която също има възможност свободно да изрази своето виждане по спорния въпрос.  В тази първа среща медиаторът събира възможно  най-много факти, очертава спорните и отделя безспорните моменти.

Отделни срещи

Медиаторът може да се срещне и с всяка от страните поотделно. Това е удачно обикновено при следните ситуации: когато страните не могат да намерят решение на спора, а всяка застъпва своята гледна точка и не желае да чуе позицията на насрещната страна; по инициатива на медиатора или на някоя от страните; когато медиаторът счита, че  някоя от страните желае да му довери информация лично на него.

По време на тази среща се споделя информация, която страната, по едни ли други съображения, не желае да довери на общите срещи. При тези срещи целта на медиатора е да изясни по-обстойно позицията на страната, да открие нейните скрити интереси. Тук, заедно с всяка от страните може да се обсъди какво би било най-доброто решение за съответната страна, най-лошия и приемливият изход от спора. Индивидуалните срещи  имат еднаква продължителност и с двете страни.

Споразумение

Медиаторът подпомага страните да преценят обективно последиците от изхода на спора. Медиаторът напътства страните за да постигнат споразумение. Той търси обединение на техните интереси.

Приключване на процедурата

Страните свободно правят избора как да приключи спора. Те могат да постигнат споразумение по всички или само по някои от спорните въпроси. Споразумението може да се сключи в писмена или в устна форма.

Медиацията най-често приключва със споразумение, но дори да не се стигне до споразумение по всички или по някои от спорните въпроси, медиацията има положително въздействие, тъй като в резултат на проведената процедура, страните придобиват по-голяма яснота по спорния въпрос, чуват мнението по проблема на другата страна, общуването между тях се подобрява, подобряват се и взаимоотношенията им, създават се предпоставки за бъдещо разрешаване на спора.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.