Застраховка злополука

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Застраховка злополука

Застраховката злополука, за разлика от застраховката живот, не притежава спестовен елемент и застрахованият не може да иска плащане на застрахователната сума при други условия, освен при реализиране на  застрахователното събитие.

Застраховани могат да бъдат физически лица, от значение е тяхното здравословно състояние, възраст, работа  и условия на труд, може да се сключи договор в полза на трето лице, както и да се застрахова телесната цялост на трето лице..

Тези застраховки могат да се сключват от работодател, а при настъпване на застрахователното събитие, право да получат застрахователните суми имат застрахованите работници и служители а не работодателят. Не се считат за злополука професионалните болести.

Друг вид застраховка срещу злополука е застраховането, което сключват превозвачи в полза на пътниците в техните превозни средства. Застраховат се местата в превозното средство.

Ако при настъпване на застрахователното събитие, се установи, че в превозното средство към момента на настъпване на застрахователното събитие са се намирали повече пътници, отколкото са местата, застрахователят плаща пропорционално намалена застрахователна сума в зависимост  от броя на местата и броя на пътниците.

Задължителна застраховка „злополука” на пътниците  в обществения транспорт. Задължение за сключване на този вид застраховка имат собствениците или наемателите на релсови, въздушни, въжени, морски, тролейбусни и автобусни превозни средства, както и таксиметровите автомобили. Времетраенето на застраховката съвпада с времетраенето на превоза. Застраховани лица са само пътниците снабдени с билети или имащи право на безплатно пътуване, без водача и обслужващия персонал в превозното средство. Началният момент на застраховката е този, в който пътникът се намира в превозното средство или в непосредствена близост до него преди качването. Крайният момент е този, в който пътникът напуска превозното средство. Застрахователното събитие обхваща смърт или настъпила трайна намалена работоспособност на пътник, настъпили по време на пътуване или при качване или слизане от превозното средство.

Застрахователната закрила отпада ако качването или слизането е извършено извън определените места за това, ако вредите са причинени при война, размирици, опит за ивършване на престъпление от пътник, самоубийство.

Право да получат застрахователна сума имат застрахованите пътници, които могат да предявят претенциите си директно от застрахователя.

Специфични застраховки са туристическите  и ученическите застраховки срещу злополука. При тях застрахователното покритие обхваща риска застрахованите да претърпят вреди, както и да причинят такива на трети лица, както и рисковете от увреждане на техните вещи. Застраховани се считат само лицата, включени в нарочен списък. Застрахованите имат право да търсят плащане на застрахователната сума направо от застрахователя.

При всички застраховки злополука получаването на застрахователната сума не е пречка увредените лица да търсят обезщетение от виновните лица за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Застрахователната сума може да се съединява с обезщетение за вреди, което застрахованият в качеството си на увредено лице има срещу причинителят на вредите. В случай, че причинителят на вредите е застрахован срещу „Гражданска отговорност”, то увреденият има право  на застрахователна сума по  застраховка „злополука” и на застрахователна сума по застраховката „гражданска отговорност” въз основа на иска си срещу застрахователя.

При настъпване на трудова злополука при работници, застраховани  срещу трудова злополука, работодателят изплаща на  пострадалия работник разликата между обезщетението за причинените вреди и получените застрахователни суми от работника по сключени договори за застраховане на работниците.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.