Погасителна давност при застраховките

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат застрахователно право
  4. /
  5. Погасителна давност при застраховките

ПОГАСИТЕЛНА  ДАВНОСТ ПРИ ЗАСТРАХОВКИТЕ

Не е безспорен въпросът с каква дасност се погасяват вземанията при застраховки.

С тригодишна давност се погасява вземането на застрахователя към застрахования за заплащане на застрахователните премии. В имущественото застраховане вземането на застрахования срещу застрахователя съставляващо застрахователно обезщетение се погасяват с тригодишен срок, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие. При застраховки живот, злополука и гражданска отговорност  давността е пет години.

Вземането на застрахователя за заплащане на застрахователни премии се погасява с изтичането на тригодишна давност, считано от датата на която премията е следвало да бъде изплатена. Ако плащането се дължи на последователни вноски, за всяка отделна вноска тече нова давност, считано от датата, на която е следвало да бъде заплатена.

При застраховка „гражданска отговорност” в случай, че застрахованото лице срещу  „граждансак отговорност” заплати доброволно на увреденото лице обезщетение за причинените му вреди, застрахованият може да търси от застрахователя заплащане на застрахователно обезщетение. В този случай давността, с която се погасява вземането на застрахования срещу застрахователя е петгодишна и започва да тече от датата, на която застрахованият е платил на третото увредено лице.

При застраховки „гражданска отговорност” третото увредено лице има право да търси направо от застрахователя  по „гражданската отговорност” на причинителя на вредата, заплащане на засрахователно обезщетение, което право на третото лице се погасява с изтичане на петгодишен давностен срок, считано от датата  на настъпване на застрахователното събитие.

В случай на влошаване на здравето на увреденото лице, при което влошаването настъпва след изтичане на известен период от време след злополуката, давността започва да тече от момента на влошаване на състоянието.

При застраховки „гражданска отговорност” вземането на третото увредено лице срещу застрахователя се погасява със срок, който започва да тече от настъпването на застрахователното събитие, а не от влизане в сила на присъдата срещу виновния извършител.

Когато застрахованият умишлено е увредил третото лице, а при задължителното застраховане „гражданска отговорност” на собствениците, ползвателите и водачите на моторни превозни средства – и когато щетите на третите лица са причинени от застрахования по време на управление на МПС след употреба на алкохол над допустимите граници или под въздействието на друго опйващо вещество, без да има свидтетелство за управление на МПС,без да е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда в МПС, вследствие, на което е настъпила щетата, след като плати на третото лице, застрахователят има право да търси от застрахования стойността на всичко, което е заплатил на увреденото лице, което право се нарича регресно право на застрахователя.Регресното право на  застрахователя срещу застрахования се погасява с изтичането на петгодишна давност, която запова да тече от датата, на която застрахователят е платил обезщетението на увреденото лице.

В случай, че унищожаването или повредата на застрахованата вещ са причинени виновно от трето лице, след като възстанови вредите на застрахования чрез плащане на застрахователно обезщетение, застрахователят има право да иска от третото лице или от неговия застраховател, ако то е застраховано срещу „гражданска отговорност”, това което е платил на застрахования.  Този иск на застрахователя спрямо причинителя на вредите се нарича суброгационен и също се погасява с изтичането на петгодишна давност, освен ако за суброгационния иск по закон не е предвидена по-кратка давност, считано от датата, на която застрахователят е платил застрахователното обезщетение.

В горепосочените два случая засрахователят има право  да иска , стойността на това, което е платил. Ако първоначално само частично е заплатил застрахователно обезщетение, а впоследствие направи допълнително плащане, давността  по отношение на вземането за допълнително плащане започва да тече от датата на извършеното допълнително плащане.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.