Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Докъде се простират границите на поръчителството?

42-15331612

Когато ни помолят да станем поръчители за задължение на наши познати обикновено не мислим за възможните последици за нас при не плащане на задълженията от страна на длъжниците. Обикновено поръчители ставаме по договор за  банков кредит  като сме многократно уверявани, че до плащане от наша страна няма изобщо да се стигне, тъй като Длъжникът ще плаща задълженията си своевременно, а поръчителството е само една формалност във връзка с отпускането на кредита.

Какво се случва обаче когато Длъжникът не плати и банката насочи претенциите си спрямо Поръчителя?

На първо място трябва да се знае, че отговорността на Поръчителя за заплащане на задължението на Длъжника не е неограничена във времето. Отговорност от Поръчителя би могла да се търси, само ако длъжникът не плати и Кредиторът предяви вземанията си срещу длъжника в течение на 6 месеца от падежа на задължението. Това правило се прилага и в случая, когато поръчителят изрично е ограничил своето поръчителство до срока на главното задължение. Важно е да се знае също, че продължението на срока, дадено от кредитора на длъжника, няма действие спрямо поръчителя, ако той не е дал съгласието си за това.

При договор за банков кредит поръчителството се прекратява и отговорност от Поръчителя не може да бъде търсена ако  са налице следните кумулативно дадени предпоставки: изтичане на определен срок – шест месеца и бездействие от страна на кредитора в този срок. Поставя се въпросът от кога започва да тече този срок. Законът дава отговор – от падежа на задължението. Падеж на задължението обаче не е датата, на която длъжникът е следвало да внесе конкретна вноска по кредита. За да изпадане длъжникът в забава необходимо е  да е настъпила предсрочната изискуемост на цялото задължение, което не е платено по кредита. Обикновено в договора за банков кредит е записано, че при неплащане на определен брой вноски, настъпва предсрочната изискуемост на задължението по кредита. Освен обаче неплащане на определения брой вноски,  за да настъпи предсрочната изискуемост на кредита, е необходимо Банката  – Кредитор да предприеме определени действия с цел събиране на вземането си. Това е право на Банката, която тя упражнява обикновено чрез подаване на заявление до съда за издаване на изпълнителен лист срещу Длъжника. От датата на подаването на молбата за издаване на изпълнителен лист срещу Длъжника започва да тече и 6-месечният  срок,  с изтичането на който при бездействие на Кредитора спрямо Длъжника, се стига  до отпадане на отговорността на Поръчителя. След изтичането на така предвидения шест месечен срок, в случай, че Кредиторът не предприеме действия във връзка със събиране на вземането си спрямо  длъжника, задълженията на Поръчителя за заплащане на дълга отпадат.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии