Поставяне под запрещение

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Поставяне под запрещение

С поставянето под запрещение на едно лице неговата дееспособност се ограничава. Предпоставка за поставянето под запрещение е лицето поради душевна болест или слабоумие да не може да ръководи действията и постъпките си.
Съществува пълно и ограничено запрещение.

Поставянето под запрещение се извършва по съдебен ред. Подава се молба до окръжния съд, като молбата може да изхожда от съпруга, от близки и роднини на лицето, от всеки заинтересован и от прокурора.

За да бъде поставено под запрещение едно лице, съдът следва да придобие непосредствени впечатления от състоянието на лицето, поради което лицето се разпитва от съда. След провеждане на разпита, съдът може да назначи временен попечител на лицето, ковто да се грижи за неговите интереси до постановяване на съдебното решение.

В случай, че разпитът на лицето се окаже недостатъчен, за да се направи извод за необходимостта от поставянето под запрещение, се назначава експертиза по делото, вещото лице, по която се запознава с доказателствата по делото и извършва преглед на лицето, чието запрещение се иска и се произнася относно състоянието на лицето и дали същото може да ръководи постъпките си.

По тези дела, с оглед доказването на необходимостта от поставянето под запрещение, е допустимо изслушването на свидетелски показания, които целят да установят конкретни обстоятелства от действителността, въз основа на които може да се направи извода, че лицето не разбира свойството и значението и извършваното и не може д ръководи постъпките си.
Отмяната на запрещението се постановява по съдебен ред и може да бъде поискана освен от лицата, които могат да подадат молба за поставяне под запрещение , и от органа по настойничество и попечителство и от настойника

ПРИНУДИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ

Друга процедура относно лица, страдащи от психически или душевна болест е поставянето им на принудително лечение. По тази процедура дееспособността на лицето не се ограничава по никакъв начин, а само се постановява неговото принудително лечение. Предпоставка за принудителното лечение е лицето,предвид психическото и/или душевното му състояние да е способно да извърши престъпление, което представлява опасност за близките му, за околните или за самото лице.

В този случай се подава молба до прокурора с искане за образуване на производство за осъществяване на принудително лечение. Молбата може да бъде подадена от близки и роднини на лицето, чието принудително лечение се иска, както и от всяко заинтересовано лице и от управителя на лечебното заведение, в което временно е настанено лицето, както и от прокурора.

По тези дела съдът също следва да добие непосредствена представа за състоянието на лицето, чието принудително лечение се иска. Задължително на това лице се назначава служебен защитник адвокат, който да го представлява по делото. Изслушва се задължително и заключение на вещо лице – психиатър относно състоянието на лицето и необходимостта от лечение по принудителен ред.
С решението съдът се произнася относно необходимостта от задължително настаняване, определя лечебното заведение, както и наличието или липсата на способност на лицето за изразяване на информирано съгласие. Съдът определя срока на настаняването и лечението, както и формата на лечението – амбулаторно или стационарно.
В случай, че съдът приеме, че е налице липса на способност на лицето да даде информирано съгласие, съдът постановява задължително лечение и назначава лице от кръга на близките на болния, което да изразява информирано съгласие за лечението.

При конфликт на интереси или при липса на близки съдът назначава представител на общинската служба по здравеопазване или определено от кмета на общината лице по седалището на лечебното заведение, което да изразява информирано съгласие за лечението на лицето.

Решението на съда може да се обжалва от заинтересованите лица в 7-дневен срок от постановяването му. Окръжният съд се произнася в 7-дневен срок с решение, което не подлежи на обжалване.

Обжалването на решението за задължително настаняване и лечение спира неговото изпълнение, освен ако районния или окръжния съд не постановят друго.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.