Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Поръчителство

С договора за поръчителство, Поръчителят се задължава спрямо Кредитора да отговаря за задължение на Длъжника. Поръчителство не е съглашение между длъжник и поръчител, а съглашение между кредитор и поръчител. Поръчителят поема задължение не към длъжника, а към кредитора на длъжника и отговаря за изпълнение на задълженията на последния. Законът не изисква съгласие за длъжника за поемане на поръчителство.

Поръчителството трябва да се сключи в писмена форма, като тази форма е условие за действителност на договора.

Поръчителство има някои прилики с гаранцията, с разликата обаче, че гарантът не е задължен солидарно с длъжника, както е задължен поръчителят.

Поръчителството може да съществува само за действително задължение. То може да се поеме и за бъдещо, и за условно задължение, както и за част от задълженията на длъжника или при по-леки услови. В случай, че поръчителят се е задължил за повече, от това за което се е задължил длъжникът, задължението му се редуцира до параметрите на задължението на длъжника.

Възможно е за едно и също задължение да са поръчителствали повече от един поръчител, в този случай всички те отговарят солидарно, ако не са договорили разделна отговорност.

В случай, че поради неплащане от страна на длъжника, поръчителят изплати задължението, поръчителят може да иска от длъжника главницата, лихвите и разноските. Поръчителят има право и на законни лихви върху заплатените суми от деня на плащането.
Вземането на поръчителя срещу длъжника възниква от датата на плащане на задължението от страна на Поръчителя, а за да бъдат възтановени на Поръчителя заплатените суми, заедно с разноските и лихвите, необходимо е да се установят следните предпоставки:
1. поръчителят да е изпълнил точно задължението,
2. да се установят какви са вътрешните отношения между длъжника и поръчителя, тоест между тях да не е сключено дарение и
3. поръчителят да е уведомил длъжника за намерението си да изпълнение преди да самото изпълнение.

Ако поръчителят е изпълнил задължението, без да уведоми за това длъжника, Длъжникът може да противопостави на Поръчителя възраженията, които е могъл да направи на кредитора при изпълнението.
Длъжникът не отговаря към поръчителя, ако е изпълнил задължението, преди да е бил уведомен за направеното от поръчителя плащане. И в двата случая поръчителят може да иска от Кредитора връщане на чсичко, което е получено от Кредитора без основание.

Поръчителят остава задължен и след падежа на главното задължение, ако кредиторът е предявил иск против длъжника в течение на шест месеца. Това разпореждане се прилага и в случая, когато поръчителят изрично е ограничил своето поръчителство до срока на главното задължение.

Прекъсването на давността по отношение на длъжника или отказът му от изтекла давност няма действие спрямо поръчителя; прекъсването на давността по отношение на поръчителя или отказът му от изтекла давност няма действие спрямо длъжника.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии