Изплащане на застрахователно обезщетение

Статията е гост-публикация от адв. Ралица Танина. Можете да се свържете с нея на тел. 0899-26-85-17 или имейл rdtanini@abv.bg

При настъпване на застрахователно събитие, причинило щети на застрахованото имущество по посочените в застрахователните клаузи рискове, през периода на времетраене на застраховката, застрахователят е длъжен в определените срокове да изплати обезщетение на застрахования. Отговорността на застрахователя в повечето случаи е до размера на действителния размер на щетите, но не повече от фиксираната застрахователна сума при сключването на застрахователния договор.

Изготвя се оценителна експертиза от вещо лице-оценител, който определя размера на щетата и служи като основание за определяне на застрахователното обезщетение. След което експертът по ликвидацията към съответната застрахователна компания проверява правилността на изчисленията на вещото лице и дали оценките са съобразени с вътрешните указания и нормативи за ликвидация по съответния вид застраховка. При правилно извършена оценка на размера на щетата той определя размера на застрахователното обезщетение или застрахователната сума, като изхожда от формата на застраховане, по която е сключен застрахователния договор, и от събраната информация по застрахователното събитие.

Определянето на застрахователното обезщетението се извършва след като застрахованият е представил всички изискуеми документи и данни по щетата при процедури за получаване на застраховка.

При тотална загуба застрахователното обезщетение е равно на застрахователната сума на отделното имущество, според поетата отговорност от застрахователя.

При тотална кражба или напълно разрушено имущество застрахователното обезщетение е до размера на действителната му стойност към момента на застрахователното събитие, но не повече от застрахователната сума. Ако имуществото е откраднато, но преди да се изплати застрахователното обезщетение се намери в количествата, в които е обявено за откраднато, за него не се заплаща обезщетение. В този случай се попълва протокол за предаване на намереното откраднато имущество и същото се връща на застрахования. Застрахованият има право на застрахователно обезщетение само за повреди или липси, които са причинени по време на кражбата. По преценка на застрахователя и при съгласие, декларирано от собственика на застрахования обект, за който е обявена тотална загуба, същият става собственост на застрахователя. В този случай размерът на застрахователното обезщетение се равнява на застрахователната сума, за която е застрахован обекта.

При неоснователен отказ на съответния застраховател да изплати застрахователно обезщетение се предявява иск пред съда за изплащане на дължимото обезщетение. В такива случаи следва да се представят доказателства за наличието на настъпило застрахователно събитие и застрахователен договор.

В кодекса на застраховането са заложени давностни срокове, в които следва да се предяви претенцията за застрахователно обезщетение, които съгласно чл. 197 от КЗ правата по застрахователния договор се погасяват с тригодишна давност от деня на настъпване на застрахователното събитие, а при застраховки “Живот” и “Злополука” и при застраховка “Гражданска отговорност” – с петгодишна давност от деня на настъпване на събитието.

При изплащане на застрахователното събитие за застрахователната компания настъпва правото да предяви иск срещу причинителя на щетата /т.нар.регресен иск/. В такива случаи също започват да текат давностни срокове, които при предявяване на претенцията пред съда не се следят служебно.

Статията е гост-публикация от адв. Ралица Танина. Можете да се свържете с нея на тел. 0899-26-85-17 или имейл rdtanini@abv.bg

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.