Отново за Топлофикация – Част I

  1. Блог
  2. /
  3. Топлофикация
  4. /
  5. Отново за Топлофикация –...

Напоследък Топлофикация предприема агресивни мерки по събиране на вземанията си от своите длъжници. В зависимост от това дали разполага вече с изпълнителен лист срещу своите длъжници или не, предприема различни действия по събиране на вземанията си. 

От 01.03.2008 год. е в сила новия Граждански процесуален кодекс, уреждащ нов режим за събиране на вземания чрез нар. Заповедно производство.

В случай че Топлофикация се е снабдила с изпълнителен лист преди датата на влизане в сила на новия ГПК, или е подала молба за издаване на такъв изпълнителен лист преди тази дата, може да образува изпълнително производство с така издадения изпълнителен лист. Ако обаче не притежава такъв изпълнителен лист или претендира вземане за по-късен период от време, следва да се снабди с изпълнителен лист, съобразно сега действащото законодателство.

По-долу в настоящото изложение ще се опитам накратко да представя процедурите, които предприема Топлофикация за събиране на вземанията си и начините за защита срещу тези действия от страна на длъжниците.

Какво се случва, когато Топлофикация се е снабдила с изпълнителен лист срещу Вас?

В случай че „Топлофикация” се е снабдила с изпълнителен лист срещу длъжник до 01.03.2008 год, или е подала молба за издаване на изпълнителен лист до тази дата, може да образува изпълнително производство по събиране на вземанията по този изпълнителен лист. За целта „Топлофикация” подава молба до съдия – изпълнител за образуване на изпълнително производство.

В много случаи въз основа на същия изпълнителен лист са били водени преди това изпълнителни дела при държавен съдия – изпълнител. Това обстоятелство може да се установи и от самия изпълнителен лист, тъй като върху него се отбелязва чрез протокол номера на делото при държавния съдия изпълнител, последното извършено изпълнително действие и датата на прекратяване на производството пред държавния съдия- изпълнител. Независимо, че делото е било прекратено при държавния съдия изпълнител, „Топлофикация” на основание същия изпълнителен лист образува пред, обикновено, частен съдебен изпълнител ново изпълнително дело.

На практика се оказва, че „Топлофикация” образува, в редица случаи, изпълнителни дела отново въз основа на изпълнителни листове от около 2000 година. Това е доста дълъг период от време, независимо от това длъжниците получават призовка за доброволно изпълнение от съдия – изпълнител, в много случаи е наложен и запор върху банкови сметки и трудови възнаграждения.

Какво да предприемем, след като сме получили призовка за доброволно изпълнение?

След получаване на призовката за доброволно изпълнение, считам че е много важно длъжниците да се консултират първо с адвокат и после да посетят съдия-изпълнителя или пък да упълномощят адвокат, който да направи справка по изпълнителното дело.

Казвам това, защото в редица случаи длъжниците отиват при съдия-изпълнителя, където много любезно ги убеждават да подпишат споразумение за разсрочено плащане, а оттам нататък да търсели своята защита. Този подход е подвеждащ и нарушава правото на защита на длъжника, затова защото подпише ли един път длъжникът споразумение за разсрочено плащане, той е признал вземането, независимо дали същото се явява погасено по давност, а признавайки вземането се ограничават възможностите му за защита и трудно би се позовал впоследствие длъжникът на изтекла погасителна давност, която обикновено е налице.

След като се извърши справка по делото се установява периодът, за който е издаден изпълнителния лист, установява се кога е извършено последното изпълнително действие по прекратено преди това друго изпълнително дело, ако е водено такова и има ли основания за позоваване на изтекла погасителна давност.

Ако са налице предпоставките за изтекла погасителна давност има смисъл да се предприемат действия по защита от изпълнението, в противен случай длъжникът няма интерес от това, тъй като забавянето във времето само ще обремени дълга с допълнителни разходи по воденето на дела, лихви, държавни такси, адвокатски хонорари.

В случай че се окаже, че въз основа на конкретния изпълнителен лист е било образувано преди това друго изпълнително дело пред държавния съдебен изпълнител, което е било прекратено, следва да се преценят датите по извършените изпълнителни действия, за да се установи има ли смисъл от предприемане на действия в интерес на длъжника и по-конкретно следва да се прецени изтекла ли е погасителната давност относно вземането по този изпълнителен лист.

Както бе отбелязано по-горе върху самия изпълнителен лист се отбелязват водените дела, датата на тяхното прекратяване и датата на последното извършено действие по изпълнителното дело. От датата на последното извършено изпълнително действие, а не от датата на прекратяване на изпълнителното производство започва да тече нова давност. Тази давност е тригодишна, тъй като става въпрос за вземания на Топлофикация, съставляващи периодични такива, установени на извънсъдебни изпълнителни основания. Т.е. ако от последното изпълнително действие по прекратеното изпълнително дело до датата на образуване на новото изпълнително дело са изтекли повече от три години, то вземането по изпълнителния лист се явява погасено по давност.

В случай, че се нуждаете от адвокат за проблемите си с Топлофикация, може да се свържете с адвокат Константинова на тел. 0888-847-955.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.