Дружество с ограничена отговорност

Дружеството с ограничена отговорност е юридическо лице-търговско дружество, съдружниците в което са ограничено отговорни за задълженията на дружеството до размера на дяловата им вноска в капитала. Допустимо е дружеството да бъде учредено от едно физическо или юридическо лице, в който случай дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност.

Учредяването на дружеството се изразява в съставяне и подписване на дружествения договор от съдружниците, който договор не се заверява нотариално и вписването на подлежащите на вписване обстоятелства в Търговския регистър при Агенцията по вписвания.

Дружествения договор задължително съдържа:фирма, седалище и адрес на управление на дружеството; предмет на дейност; срок , за който се учредява; данни на съдружниците, размер на капитал, размер на дяловете, с които съдружниците участват в капитала, управлението и начина на представителство.

За вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписвания е необходимо да се представи: дружествения договор, договор за управление, сключен между Дружеството и неговия управител /управител може да бъде съдружник в Дружеството, но може да бъде и трето лице/, нотариално заверено съгласие от управителя, че е съгласен на управлява и представлява дружеството и образец от подписа му. Необходимо е също  да е внесен  предвидения в закона минимум от капитала, който  2 лева. Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от един лев.

В процеса на учредяване на дружеството с ограничена отговорност до вписването му в Търговския регистър, съдружниците могат да поемата права и задължения от името на Дружеството, като задължително сочат, че Дружеството е в процес на учредяване. С възникването на Дружеството чрез вписването му в Търговския регистър тези права и задължения преминават върху нововъзникналото дружество.  В случай, че Дружеството не бъде учредено, съдружниците отговарят солидарно пред трети лица за причинените вреди.

Капитал. Капиталът служи за икономическа основа за дейността на Дружеството, но също и се явява обезпечение за вземанията на кредиторите на Дружеството.  Минималният размер на капитала е два лева.  Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да се дели на 1 . Един дял може да се притежава съвместно от няколко лица. В този случай  тези лица упражняват правата си, въз основа на дяла съвместно. Отговорността им за задълженията по общия дял е солидарна.

Дружествени дялове. Те са различни от дяловете в капитала. Дружествения дял представлява израз на членственото правоотношение в дружеството с ограничена отговорност. На всеки съдружник принадлежи дружествен дял от имуществото на Дружеството, като правило размерът му се определя съобразно дела на съдружника в капитала, но няма пречка и да бъде уговорено друго. Допустимо е дружественият дял да се наследява и прехвърля. Прехвърлянето се извършва с договор с нотариална заверка на подписа. Дружественият дял може да се прехвърли на друг съдружник или на трето лице. В последния случай третото лице трябва да бъде приет за съдружник в Дружеството.

Членството в Дружеството с ограничена отговорност възниква  от деня на вписването му в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Прекратяване на членството може да се извърши с писмено предизвестие на съдружника, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването; изключване на съдружник, смърт/прекратяване на юридическото лице на съдружник, обявяване в несъстоятелност.

Права на съдружниците. Имуществени права на съдружниците са: право на дивидент /дял от печалбата/, право на ликвидационен дял. Решенията за разпределяне на печалбата се вземат по решение на общото събрание.

Ликвидационен дял съдружникът получава след  ликвидация на Дружеството и удовлетворяване вземанията на кредиторите .

Съдружниците имат още следните права: право да участват в управлението на дружеството, право да участват в общото събрание на дружеството, право на информация за хода на дружествените дела, право да преглеждат книжата на Дружеството. Съдружникът е длъжен  да изплати или внесе дяловата вноска, да изплати допълнителните парични вноски, ако такива са гласувани от общото събрание.

Отговорност .Дружеството отговаря пред кредиторите за задълженията си със своето имущество. Съдружниците не носят отговорност пред кредиторите на Дружеството с личното си имущество. Тяхната отговорност е само пред Дружеството до размера  на вноската в капитала.

Органи. Ръководен орган на Дружеството с ограничена отговорност е общото събрание на съдружниците, което се състои от всички съдружници. Общото събрание има най-широка компетентност. Взема решения за: изменение и допълнение на дружествения договор; приема и изключва съдружници, приема годишен отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане, взема решения за увеличаване и намаляване на капитала, избира управителя, взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие в други дружества, взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и  вещни права върху тях, взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя, взема решения за допълнителни парични вноски.

Друг задължителен орган на Дружеството е Управителят. Той трябва да е дееспособно физическо лице. Ръководи и организира дейността на Дружеството, управлява и представлява Дружеството. Името му подлежи на вписване в търговския регистър.  Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време, което обстоятелство подлежи на вписване в Търговския регистър. Управителят може и сам да се откаже от дейността управител като уведоми за това Дружеството. Задължение на Дружеството е в едномесечен срок от уведомлението за отказа на управителя, да впише в Търговския регистър това обстоятелство. Ако това не бъде направено, управителят може сам да заяви вписване в Агенцията за вписвания това обстоятелство.

Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с Договор за управление. Управителят носи имуществена отговорност за вредите, които е причинил на дружеството. Отговаря за предвидимите и непредвидимите вреди. Без съгласието на Дружеството Управителят не може да упражнява дейност, конкурентна на дружествената.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.