Акт от КАТ

Снимка: supportphotographer

При установяване на нарушение контролните органи на полицията съставят акт за установяване на нарушението на нарушителя. Нарушителят има право в самия акт да направи своите възражения, както и да подаде  възраженията си в тридневен срок от дата на съставянето на акта. Денят, в който акта  е съставен не се брои, броенето започва от следващия ден и изтича в края на третия ден, а ако той е неприсъствен, на следващия работен ден. Възраженията могат да се подават на място в КАТ – до края на работния ден и по пощата с обратна разписка до края на работното време на пощата.

Смисълът да се възразява срещу акт за установяване на нарушението, се изразява в това, че при произнасянето си по преписката наказващият орган следва да вземе предвид всички събрани доказателства, включително и възраженията срещу акта за установяване на нарушението, ако има такива. С възражението се оспорват фактите констатирани с акта, чрез възражението може да се сочат доказателства, в подкрепа на така направените оспорвания и твърдения от страна на нарушителя, може да се изисква събирането на  доказателства в защита интересите на нарушителя. Чрез възражението се очертава предмета на спора между страните в производството и нарушителя представя или изисква  събирането на доказателства в  свой интерес.

Наказващият орган, след получаването на административно наказателната преписка, за да се произнесе по същата проверява акта за неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията, ако има такива  и събраните доказателства.   Наказващият орган, в случай, че прецени, че е налице извършено административно нарушение, че нарушителят е извършил деянието виновно, стига нарушението да не съставлява маловажен случай, издава наказателно постановление.

До издаването на наказателно постановление обаче може и да не се стигне, въпреки че е съставен акт за установяване на административно нарушение.  Такъв ще бъде случаят, ако се установи, че деянието не е нарушение, или че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител, или че не е извършено виновно. В тези случаи наказващият орган прекратява преписката  с мотивирана резолюция.

Максималният резултат, който може да се постигне въз основа на подадено възражение срещу акт за установяване на нарушение, е да не бъде издадено наказателно постановление. Ето защо, в интерес на лицето, на  което акта е съставен,  е да упражни правото си на възражение срещу акта.

Адвокат онлайн При допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон 02-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.