Акт от КАТ

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Акт от КАТ

Снимка: supportphotographer

При установяване на нарушение контролните органи на полицията съставят акт за установяване на нарушението на нарушителя. Нарушителят има право в самия акт да направи своите възражения, както и да подаде  възраженията си в тридневен срок от дата на съставянето на акта. Денят, в който акта  е съставен не се брои, броенето започва от следващия ден и изтича в края на третия ден, а ако той е неприсъствен, на следващия работен ден. Възраженията могат да се подават на място в КАТ – до края на работния ден и по пощата с обратна разписка до края на работното време на пощата.

Смисълът да се възразява срещу акт за установяване на нарушението, се изразява в това, че при произнасянето си по преписката наказващият орган следва да вземе предвид всички събрани доказателства, включително и възраженията срещу акта за установяване на нарушението, ако има такива. С възражението се оспорват фактите констатирани с акта, чрез възражението може да се сочат доказателства, в подкрепа на така направените оспорвания и твърдения от страна на нарушителя, може да се изисква събирането на  доказателства в защита интересите на нарушителя. Чрез възражението се очертава предмета на спора между страните в производството и нарушителя представя или изисква  събирането на доказателства в  свой интерес.

Наказващият орган, след получаването на административно наказателната преписка, за да се произнесе по същата проверява акта за неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията, ако има такива  и събраните доказателства.   Наказващият орган, в случай, че прецени, че е налице извършено административно нарушение, че нарушителят е извършил деянието виновно, стига нарушението да не съставлява маловажен случай, издава наказателно постановление.

До издаването на наказателно постановление обаче може и да не се стигне, въпреки че е съставен акт за установяване на административно нарушение.  Такъв ще бъде случаят, ако се установи, че деянието не е нарушение, или че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител, или че не е извършено виновно. В тези случаи наказващият орган прекратява преписката  с мотивирана резолюция.

Максималният резултат, който може да се постигне въз основа на подадено възражение срещу акт за установяване на нарушение, е да не бъде издадено наказателно постановление. Ето защо, в интерес на лицето, на  което акта е съставен,  е да упражни правото си на възражение срещу акта.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.