Дела за задължения към Топлофикация

В последно време зачестиха случаите, в които Дружества като Топлофикация започват да търсят правата си по съдебен ред за неплащане на начислени суми за разходвана топлинна енергия.

При неплащане на сметки за парно, абонатът /Длъжникът/ получава първоначално заповед за изпълнение, която се издава от съда и в която се съдържа задължение за заплащане на дължимата сума към Топлофикация за претендирания период от време. Заповедта за изпълнение се издава на основание направено искане от страна на Топлофикация за заплащане на претендирани суми за разходване на топлинна енергия за визиран в искането период от време.

Срещу така получената заповед за изпълнение Длъжникът има право да възрази в двуседмичен срока от датата на получаването на съобщението. Възражението не следва да се мотивира, не е необходинмо изтъкването на каквито и да било причини, поради които абонатът счита, че не дължи заплащане на соченате в заповедта за изпълнение суми.

След като е налице надлежно възражение в законоустановени срок, за Топлофикация не остава друга правна възможност, освен да търсят правата си по общия исков ред. В много случаи Топлофикация претендира суми за много дълъг период назад във времето, има случаи и за над десет годишен период от време, претендира също и лихви върху дължимите суми за същия период. Това е право на Кредитора /Топлофикация/, от което той решава да се възползва или не.

Вземанията на Топлофикация относно заплащане на сметки за парно обаче се погасяват с изтичането на тригодишна погасителна давност относно главницата и лихвата. А това означава, че при позоваване на изтекла погасителна дваност, дори искът на Кредитора да успее, съдът ще присъди дължими суми за пет години относно главницата и лихва за последните три години. За погасителната давност обаче съдът не следи служебно и Длъжникът е този, който трябва да направи възражение по делото за изтекла погасителна давност. Ако пропусне да стори това, съдът би уважил иска на Кредитора в пълен размер, ведно с лихвата върху тази сума, ако се докаже, че топлоенергията е консумирана, но незаплатена.

В случай, че Длъжникът заплати доброволно, той не може впоследствие да се позовава на изтекла погасителна давност и да иска връщане на вече платеното. Това е така, тъй като с изтичането на петгодишната, съответно тригодишната погасителна давност, не се погасява вземането на Кредитора, погасява се само възможността да се търси събиране на вземнато чрез принудителни мерки. Законът счита, че щом правоимащият не е упражнил правата си в срока на погасителната давност, то не следва и Държавата да гарантира принудителното упражняване на тези права.
В случай, че се нуждаете от адвокат за проблемите си с Топлофикация, може да се свържете с адвокат Константинова на тел. 0888-847-955.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.