Обжалване на наказателни постановления на КАТ

Снимка: Kougar

На обжалване по съдебен ред подлежат една част от издадените наказателни постановления за нарушения на Закона за движенията по пътищата. Не подлежат на съдебно обжалване наказателните постановления, с които се налага административно наказание глоба в размер до 50 лева.

Наказателното постановление се издава въз основа на акт за установяване на нарушение и може да се обжалва пред съда в 14 дневен срок от получаването му от лицето, на което с наказателното постановление се налага административното наказание.

Наказателното постановление трябва да съдържа определени реквизити. Липсата на някой от тях, опорочава наказателното постановление и е предпоставка за неговата отмяна. Реквизитите са:

  1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало;
  2. датата на издаването и номерата на постановлението;
  3. датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя;
  4. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер;
  5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават;
  6. законните разпоредби, които са били нарушени виновно;
  7. вида и размера на наказанието;
  8. вещите, които се отнемат в полза на държавата;
  9. размера на обезщетението и на кого следва да се заплати;
  10. дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. Подпис на лицето, издало наказателното постановление.

Наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, като обжалването на наказателното постановление става чрез наказващия орган, който го е издал. В жалбата се посочват всички доказателства, на които жалбоподателят се позовава.

В седемдневен срок от получаване на жалбата наказващият орган я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо. Прокурорът може да участвува в производството пред съда, ако намери това за необходимо.

Районният съд в състав само от съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление. Решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд .

Горното съставлява процедура по обжалване на наказателни постановления за извършени административни нарушения. Не така седи въпросът за действия, съставляващи престъпления по НК. За същите е предвиден друг ред, води се досъдебно производство, след което делото се внася за разглеждане от прокурора в съда. Такива са делата например, при които извършителят е управлявал моторно превозно средство с алкохол в кръвта над 1.2. на хиляда, установено по надлежния ред. Законът предвижда в този случай наказание лишаване от свобода. В голяма част от случаите се стига до споразумение между прокурора, извършителя и неговия защитник, което споразумение се утвърждава от съда. Споразумението може да се постигне както на досъдебното производство, така и в хода на съдебното следствие. Със споразумението извършителят се признава за виновен и страните се договарят на същия да бъде наложено по-леко наказание, изразяващо се в пробация, лишаване от право да управлява моторно превозно средство за определен период от време, понякога безвъзмезден труд определени часове за определен период от време. Определението, след утвърждаването му от съда, влиза в сила и не подлежи на обжалване.

Чл. 53. (1) Когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, ако няма основание за прилагането на чл. 28 и 29, наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание.
(2) Наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина.

Чл. 54. Когато се установи, че деянието не е нарушение, че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител, или че то не може да му се вмени във вина, наказващият орган прекратява преписката с мотивирана резолюция, като постановява да се върнат иззетите вещи, освен ако притежаването им е забранено, или да се заплати тяхната равностойност в случаите на чл. 46, ал. 4. Вещите, притежаването на които е забранено, не се връщат, а с тях се постъпва по реда, установен в съответните нормативни актове.

Чл. 55. (1) При издаване на наказателното постановление наказващият орган се произнася и по искането за обезщетение на причинените от нарушението вреди.
(2) Когато с нарушението са причинени вреди на държавно предприятие, учреждение или организация, наказващият орган се произнася по обезщетението и без да е предявено искане.
(3) Размерът на обезщетението за вредите се определя по предвидения ред, а когато няма такъв, може да бъде определен с помощта на вещо лице.

Чл. 56. Ако при решаване на въпроса за обезщетението наказващият орган срещне трудности от фактически или правен характер, производството по него се прекратява, а заинтересуваният се насочва да потърси обезщетение чрез съда на общо основание.

Чл. 57. (1) Наказателното постановление трябва да съдържа:
1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало;
2. датата на издаването и номерата на постановлението;
3. датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя;
4. (изм. – ДВ, бр. 59 от 1992 г.) собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер;
5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават;
6. законните разпоредби, които са били нарушени виновно;
7. вида и размера на наказанието;
8. вещите, които се отнемат в полза на държавата;
9. размера на обезщетението и на кого следва да се заплати;
10. дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд.
(2) Наказателното постановление се подписва от длъжностното лице, което го е издало.

Чл. 58. (1) Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение.
(2) Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването.
Чл. 59. (1) Наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина – пред Софийския районен съд.
(2) Нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му, а прокурорът може да подаде протест срещу него в двуседмичен срок от издаването му.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 1992 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2002 г.) Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба в размер до 10 лева включително, постановено е в полза на държавата отнемане на вещи на стойност до 10 лв. включително или е присъдено обезщетение за причинени вреди на същата стойност освен ако в специален закон е предвидено друго.

Чл. 60. (1) Обжалването на наказателното постановление става чрез наказващия орган, който го е издал. В жалбата се посочват всички доказателства, на които жалбоподателят се позовава.
(2) В седемдневен срок от получаване на жалбата наказващият орган я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалваното постановление.

Чл. 61. (1) При разглеждане на делото пред районния съд се призовават нарушителят, поискалите обезщетение, включително и тези по чл. 55, ал. 2, и учреждението или организацията, чийто орган е издал наказателното постановление, както и допуснатите от съда свидетели.
(2) Съдът дава ход на делото и в случаите, когато жалбоподателят не е бил намерен на посочения от него адрес. Съдът дава ход на делото и в случаите, когато жалбоподателят, неподалият жалба нарушител или поискалият обезщетение не са били намерени на посочените от тях адреси.

Чл. 62. Прокурорът може да участвува в производството пред съда, ако намери това за необходимо.

Чл. 63. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) Районният съд в състав само от съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление. Решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателнопроцесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) В предвидените от закона случаи съдът може да прекрати производството с определение, което подлежи на обжалване с частна жалба.

В случай, че се нуждаете от адвокат за обжалване на акт от КАТ, може да се свържете с адвокат Константинова на тел. 0888-847-955.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.