Юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Юридическо лице с нестопанска...


Снимка: Philipp Klinger

Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, разходват имуществото си за конкретно определени цели, а именно:
1. развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;
2. подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;
3. подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
4. защитата на човешките права или на околната среда;
5. други цели, определени със закон.

Тези ЮЛ след регистрацията в окръжния съд по седалище на юридическото лице се вписват в Централния регистър при Министерството на правосъдието, който регистър е публичен. Задължително подават годишни финансови отчети , които подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. При тези юридически лица се изготвя доклад за дейността веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства,
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат.

Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този закон.

Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на юридическото лице с нестопанска цел съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

Юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

При ликвидация ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.

При ликвидация имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако редът за разпределянето му не е уреден в устава или учредителния акт.

Ако имуществото не бъде предоставено по посочения ред, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

Дейността на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност подлежи на ежегоден контрол. Тези ЮЛ представят до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред централния регистър. Министърът на правосъдието упражнява текущ контрол
Вписването на ЮЛ се заличава от министъра на правосъдието служебно, по искане на прокурора или на съответните държавни контролни органи, когато юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност: системно не представя в определените срокове информацията по отношение подлежащите на вписване обстоятелства; две поредни години не представи в срок информация за дейността си до 31 май за предходната година; извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;системно не внася в срок публични вземания; е останало с членове под законово изискуемия минимум за период повече от 6 месеца.

Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на което е заличено вписването, може да заяви повторно вписване не по-рано от изтичането на една година след отпадане на основанията за заличаването му. Това право може да бъде упражнено еднократно.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Comments are closed.