Юридически лица с нестопанска цел

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Юридически лица с нестопанска...


Снимка: photo-maker

Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации.

Юридическите лица с нестопанска могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице .

Юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели.Те могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в учредителния акт цели.

Юридическите лица с нестопанска цел не разпределят печалба.

Юридическото лице на организацията с нестопанска цел възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице.След като юридическото лице с нестопанска цел е вписано в съдебния регистър, не може да бъде вписано друго юридическо лице с нестопанска цел от същия вид със същото наименование.Седалище е населеното място, където се намира управлението.

Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява:
1. с изтичането на срока, за който е учредено;
2. с решение на върховния си орган;
3. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, в предвидените от закона случаи.
При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация. Начинът на разпореждане с имуществото останало след ликвидацията и удовлетворяването на кредиторите се решава съгласно учредителния акт или от общото събрание. Ако не съществуват посочените лица, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.
След разпределяне на имуществото се извършва заличаване на Юридическото лице.

Сдруженията се учредяват от три или повече лица, сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица.

Сдружението има устав. Върховен негов орган е общото събрание. То се състои от всички членове на сдружението, освен ако в устава е предвидено друго. Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението. Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава
Управителен орган на сдружението е управителният съвет.Управителният съвет се състои най-малко от три лица – членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет години.

Управителният съвет избира от своя състав председател. В устава може да се предвиди, че председателят се избира от общото събрание или друг орган на сдружението. По решение на общото събрание функциите на управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице – управител.

Фондациите се учредяват приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел.

За учредяване на фондацията приживе е необходимо актът да бъде с нотариално заверени подписи. Когато се прехвърлят вещни права върху недвижим имот, учредителният акт се вписва от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

Имуществото, предоставено с учредителния акт, се счита за имущество на фондацията при нейното възникване от датата на извършване на учредителния акт приживе или на откриване на наследството по случай смърт.

Фондацията се управлява от управителен орган, който може да бъде едноличен или колективен.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Comments are closed.