Договор за гражданско дружество


Снимка: Julish Annon

Гражданското дружество е форма на доброволно обединение на две и повече лица за постигането на стопанска цел с общи средства и усилия. Договорът може да се сключва както от граждани, така и от юридически лица. Заради общия интерес, общите цели, законът нарича лицата, които сключват договора съдружници.

Задължително целта, за която договорът се сключва трябва да бъде стопанска. Възможно е съдружниците да извършат имуществени вноски с цел постигане на поставената цел, но това не е задължително.

Въз основа на Договора за гражданско дружество, не се създава нов правен субект, т.е. не е юридическо лице. По отношение на третите лица правата и задълженията на дружеството, са права и задължения на отделните съдружници. При Договора за дружеството се предполага, че вноските и частите на съдружниците върху придобитото имущество, както и върху печалбите и загубите са равни, освен ако друго не е договорено.

Договорът за дружество се смята сключен когато се постигне съгласие за неговите съществено съдържание. Ненавършилите пълнолетие и поставените под запрещение лица не могат да сключват такъв договор. Не се установява писмена форма като условие за действителност на договора, писмена та форма се прилага с оглед доказване съществуването на договора.

Правата и задълженията на съдружниците не са насрещни един спрямо друг, а спрямо общността учредена за постигането на общата цел с общи средства и усилия. Договорът се сключва с оглед личността на всеки съдружник, което означава че е недопустимо всяко заместване на съдружник по отношение на неговите задължения, както и поемането на задължения от трето лице без съгласието на останалите съдружници.
Дружеството се прекратява:
-с постигането на неговите цели или ако постигането е станало невъзможно;
-когато изтече срокът, за който е било образувано;
-със смъртта или поставянето под запрещение на съдружник – физическо лице, съответно прекратяване на Юридическото лице, ако не е уговорено друго;
-с предизвестие на един от съдружниците, когато дружеството е образувано за неопределен срок, ако не е уговорено то да продължи да съществува с останалите съдружници;
-по решение на съда

При прекратяването на дружеството следва да с ликвидира общата собственост между съдружниците. Ликвидирането се извършва чрез делба. Докато не е прекратено дружеството, съдружниците не могат да искат подялба на имуществото. Когато само някой от съдружниците излиза от общността може да иска своя дял от общността, в случай че дружеството продължи да съществува и след неговото напускане.
Когато дружеството е образувано за неопределен срок всеки от съдружниците има право да прекрати договора с едностранно предизвестие, стига да е добросъвестен и да направи предизвестието в подходящ срок. Съдружник може да бъде изключен от Дружеството по решение на съда по искане на всички останали съдружници.

Правата и задълженията по Договора са еднакви за всички съдружници. За постигането на общите цели съдружниците могат да уговорят вноски в пари или други имоти. Предполага се, че вноските са равни, но те могат да бъдат и различни по вид, стойност.

Всеки има дял от печалбите и е задължен да участва в покриването на загубите. Всеки съдружник има право да иска разноските, които е направил заедно с лихвите върху тях. Има право и на обезщетение за вредите които е претърпял, във връзка с дружествените работи..
Всеки съдружник има право да управлява, когато не е уговорено друго. Решенията се вземат по единодушно съгласие на всички съдружници, но в дружествения договор може да се изключи единодушието и да се предвиди вземане на решения с мнозинство.

Тъй като дружеството не е юридическо лице, правата и задълженията са права и задължения на самите съдружници. В случай, че съдружник действа като управител на дружеството или сключи сделка от името на всички съдружници като техен представител, задължени се явяват всички съдружници. Правата и задълженията принадлежат общо на всички съдружници, съобразно дяловете им, с които участват в дружеството. Но спрямо кредиторите всеки отговаря за равна част от задължението.

Може да бъде уговорена солидарна отговорност по договор между съдружниците от една страна и трети лица от друга страна.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.