Неприсъствено решение


Снимка: anadelmann

Неприсъствено решение може да се издаде както срещу ответника, така и срещу ищеца. Срещу ответника такова решение може да се постанови при наличието на три кумулативни предпоставки:
-Липса на отговор на исковата молба в срок;
-Неявяване в първо съдебно заседание;
-Липса на искане на делото да се разглежда в негово отсъствие;

При наличието на горните условия, ищецът може да избира: или да оттегли иска си или да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. Ищецът обаче не е длъжен да се възползва от някоя от изброените две възможности., разглеждането на делото и при наличието на посочените предпоставки може да продължи по общия ред. Също така и Съдът не е длъжен , дори ищецът да е поискал, да постанови неприсъствено решение срещу ответника – той преценява дали искът е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и доказателствата към нея. Когато искът отхвърли искането за установяването на неприсъствено решение, определението му е окончателно и делото продължава по общите правила.

Срещу ищеца неприсъствено решение може да се постанови също при три кумулативни дадености:
– Не се е явил на първото съдебно заседание;
– Не е взел становище по отговора на исковата молба;
– Не е поискал разглеждането на делото в негово отсъствие;

При тези предпоставки ответникът може да поиска прекратяване на делото и присъждане на разноски или постановяване на неприсъствено решение срещу ищеца. Ако делото бъде прекратено и ищецът предяви отново същия иск, той може да използва събраните по първото дело доказателства, само ако тяхното повторно събиране има трудно преодолима пречка.

В случай, че ищецът в исковата молба не е посочил и представил доказателства, ответникът не е дал отговор и двете страни не се явят в първото съдебно заседание, без да са направили искане делото да се разглежда в тяхно отсъствие, делото се прекратява служебно.

За да се постанови неприсъствено решение страните трябва:

– Да са предупредени за последиците, ако не се явят в съдебно заседание и не дадат отговор /всичко това е указано в съобщението, което се изпраща до страните от Съда/;
– Искът да е вероятно основателен с оглед изложените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства

Не е предвиден краен срок, в който страната може да иска постановяването на неприсъствено решение. Няма пречка искането затова да се направи във второто или следващо заседание по делото. Дори и насрещната страна междувременно да се е явила в съдебно заседание, това не е пречка за постановяване на неприсъствено решение.

Недопустимо е постановяване на неприсъствено решение по дела за развод, за родителски права, постановяване под запрещение.

Неприсъственото решение не се мотивира, в него само се посочва, че е постановено въз основа на предпоставките за издаване на такова решение. Именно защото не съдържа констатации за спорното право, то не подлежи на обжалване. Подлежи обаче на отмяна от Въззивния съд . Отмяна може да се иска в 3 хипотези:
– При ненадлежно връчване на преписи от исковата молба или на призовката за съдебните заседания;
– При невъзможност за своевременно узнаване за връчването на преписи от книжата по делото;
– Невъзможност да се яви лично или чрез довереник, поради особени непредвидени обстоятелства, които страната не е могла да преодолее;
Молбата за отмяна трябва да бъде подадена в едномесечен срок от датата на връчване на неприсъственото решение

Когато страните намерят нововъзникнали, новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за решаване на делото, които не са могли да бъдат известни на страните при решаването му или с които тя не е могла да се снабди своевременно, страната има право да иска отмяна на неприсъственото решение. Този иск се предявява в 3 месечен срок от узнаването на новото обстоятелство/ от деня в който страната е могла да се снабди с документа, но е не по-късно от 1 год. От погасяване на вземнато.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.