Поставяне под запрещение. Настойничество и Попечителство.


Снимка: AL zanki

Поставяне на едно лице под пълно или ограничено запрещение се извършва по съдебен ред и може да бъде поискано с искова молба от съпруга, от близки роднини, от прокурора и от всеки, който има правен интерес от това.

В тези производства участието на прокурора е задължително.

За да постанови, поставяне под запрещение, съдът следва да получи лични впечатления от поведението на лицето, чието запрещение се иска. За целта съдът следва да разпита това лице лично, и ако се налага лицето се довежда в съдебната зала принудително, а когато това не е възможно, съдът е длъжен да придобие непосредствени впечатления от поведението на лицето, където се намира.

След разпита, по преценка на съда може да бъде назначен временен попечител, който се грижи на неговите имуществени и лични
Съдът се произнася по молбата след разпита на лицето, чието запрещение се иска, и след разпита на неговите близки, а ако това се окаже недостатъчно се пристъпва към събиране и на други доказателства.
По иск за поставяне под запрещение не се постановяват неприсъствено решение и решение при признание на иска.

На лица, поставени под пълно запрещение, се учредява настойничество, а на лица, поставени под ограничено запрещение – попечителство.

Настойник или попечител на поставения под запрещение съпруг е неговият дееспособен съпруг, а ако няма такъв, – родителите, освен ако те са неизвестни, починали или лишени от родителски права.

В останалите случаи на лицата, поставени под пълно или ограничено запрещение се назначава настойничеството/попечителството от органа по настойничество и попечителство – кметът на общината или определено от него длъжностно лице.Органът по настойничеството и по попечителството е длъжен да назначи настойнически съвет или попечител и заместник-попечител в 30-дневен срок, който тече от получаването на препис от съдебно решение за поставяне под запрещение.

Органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава настойник, заместник-настойник и двама съветници измежду роднините и близките на поставения под пълно запрещение, които най-добре ще се грижат за неговите интереси и са дали писмено съгласие за това. Те образуват настойнически съвет.В състава на настойническия съвет могат да се включват и други подходящи лица.

До назначаването на настойник или попечител органът по настойничеството и по попечителството взема охранителни мерки за личността и имуществото на лицето, което е поставено под запрещение. Извършва се опис на имуществото на това лице. При нужда може да се възложи на определено лице да изпълнява временно настойнически или попечителски функции.

Действията на органа по настойничеството и по попечителството, могат да се обжалват от заинтересованите лица или от прокурора пред районния съд.

Поставеният под пълно запрещение живее при настойника, , а под ограничено – при попечителя, освен ако важни причини налагат отделно живеене.
Настойникът и попечителят са длъжни да се грижат за лицето, поставено под запрещение, да управляват имуществото му и да го представляват пред трети лица.

Настойникът и попечителят са длъжни в срок до един месец да уведомят органа по настойничеството и по попечителството за придобитото след учредяване на настойничеството/попечителството имущество на значителна стойност,.

Разпореждане с имущество на лице под настойничество или под попечителство с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги,се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на поставения под пълно запрещение Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължия на поставени под запрещение са нищожни.

Настойникът е длъжен да внася паричните средства на лицето под настойничество на негово име в банка в 7-дневен срок от получаването им.

Съветниците подпомагат настойника и заместник-настойника при изпълнение на техните задължения и уведомяват органа по настойничеството и по попечителството при опазване на правата и интересите на поставения под настойничество.

Органът по настойничеството и по попечителството упражнява надзор върху дейността на настойник и попечителя.

По искане на органа по настойничеството и по попечителството районният съд издава изпълнителен лист срещу настойника за неотчетени суми.

Когато настойникът и попечителят без уважителни причини не се явят или не представят отчета, органът по настойничеството и по попечителството им налага глоби.
Установяването на нарушението, издаването, обжалването и изпълнението на наказателното постановление се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

При преминаване от пълно към ограничено запрещение до назначаването на попечител дейността се изпълнява от настойника.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.