Договор за продажба на консигнацияСнимка: such pretty things

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОНСИГНАЦИЯ

Днес, …………………………, в гр. ………………………………. се сключи настоящият договор за продажба на консигнация между:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………. с търговски адрес ……………………………………………………………………………………………….. представляван от ……………………………………………………………………………………………….. и наричан накратко КОНСИГНАНТ и
2. ………………………………………………………………………………………………………………….. с търговски адрес ……………………………………………………………………………………………….. представляван от ………………………………………………………………………………………………… и наричан накратко КОНСИГНАТОР.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. КОНСИГНАНТЪТ възлага на КОНСИГНАТОРА да продава от свое име и за сметка на КОНСИГНАНТА следните стоки: …………………………….. срещу възнаграждение, платимо в размера, сроковете и по начина, уточнени в настоящия договор.
Чл. 2. Правата, придобити спрямо трети лица, и задълженията, поети към трети лица в резултат на изпълнение на поръчката по чл. 1, възникват за КОНСИГНАТОРА, който е длъжен да ги прехвърли на КОНСИГНАНТА. КОНСИГНАНТЪТ е длъжен да приеме тези права и задължения да му бъдат прехвърлени, ако поръчката по чл. 1 е изпълнена точно.
Чл. 3. Поръчката по чл. 1 от договора ще бъде изпълнена при спазване на следните изисквания на КОНСИГНАНТА: ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….
Чл. 4. Настоящият договор се сключва за срок от ……………………………, считано от датата на подписването му.
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСИГНАТОРА

Чл. 5. КОНСИГНАТОРЪТ се задължава да получава стоките по чл. 1 както следва: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Предаването на доставените стоки се удостоверява с приемо-предавателен протокол, който се подписва от страните. Констатациите в същия обвързват страните относно количеството получени стоки, вида им и наличието на начални недостатъци в тях.
Чл. 6. КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен да вземе всички възможни мерки за безопасното съхранение на стоката. КОНСИГНАТОРЪТ трябва да продава стоката при максимално благоприятни за КОНСИГНАНТА условия. Ако КОНСИГНАТОРЪТ сключи сделките при по-благоприятни условия, изгодата принадлежи на КОНСИГНАНТА.
Чл. 7. Ако в стоките настъпи промяна, която би ги обезценила, КОНСИГНАТОРЪТ уведомява незабавно КОНСИГНАНТА за това. Ако няма време да се изчакат нарежданията на КОНСИГНАНТА или последният закъснее да даде нарежданията си, КОНСИГНАТОРЪТ може да продаде стоките и по цена, по-ниска от установената в настоящия договор, ако с това ще предпази КОНСИГНАНТА от по-големи вреди.
Чл. 8. В случай че КОНСИГНАТОРЪТ се отклони от поръчката, КОНСИГНАНТЪТ не е длъжен да приеме резултата от осъществените правни действия, освен ако отклонението не е било в негов интерес, при положение че КОНСИГНАТОРЪТ не е могъл предварително да иска нови нареждания или не е получил навреме отговор на запитването си. КОНСИГНАТОРЪТ, който продаде по цена по-ниска от определената от КОНСИГНАНТА, трябва веднага да го уведоми за това. Ако КОНСИГНАНТЪТ не се откаже незабавно от сделката, счита се, че я е одобрил. Когато КОНСИГНАТОРЪТ съобщи, че поема за своя сметка разликата в цените, КОНСИГНАНТЪТ няма право да се откаже от сделката. КОНСИГНАНТЪТ няма право да се откаже от сделката и ако КОНСИГНАТОРЪТ установи, че не е било възможно да се извърши сделка по установената от КОНСИГНАНТА цена и че по този начин е предпазил последния от по-големи вреди.
Чл. 9. КОНСИГНАТОРЪТ се задължава до прехвърлянето на резултата от правните действия на КОНСИГНАНТА да изпълнява точно задълженията и да упражнява правата, породени от сделки с трети лица в изпълнение на настоящия договор.
Чл. 10. КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен да уведоми незабавно КОНСИГНАНТА, като осигури и необходимите доказателства, ако третото лице не изпълни задълженията си или ако бъде причинена вреда на имущество, държано от КОНСИГНАТОРА за сметка на КОНСИГНАНТА. КОНСИГНАНТЪТ има правото да изиска незабавно да му бъдат прехвърлени правата спрямо лице, което е нарушило задълженията си по сключената от КОНСИГНАТОРА за сметка на КОНСИГНАНТА сделка.
III. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 11. На всеки ……….. месеца КОНСИГНАТОРЪТ се отчита на КОНСИГНАНТА, като му превежда натрупаните от продажбите суми. Преводът се извършва до ……….. число на месеца, следващ края на отчетния период. В случай че натрупаните суми надхвърлят (………………..) …………………………….. лв., те се превеждат незабавно. Банковата сметка на КОНСИГНАНТА е както следва: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Чл. 12. В срок от ………………………………………………….. след получаване на отчета по предходния член КОНСИГНАНТЪТ е длъжен да получи обратно стоката, останала непродадена през изтеклия отчетен период, освен ако КОНСИГНАТОРЪТ н е поиска изрично тя да му бъде оставена за продажба през следващия период.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСИГНАНТА
Чл. 13. КОНСИГНАНТЪТ дължи на КОНСИГНАТОРА възнаграждението по раздел V от настоящия договор.
Чл. 14. КОНСИГНАНТЪТ се задължава да обезщети КОНСИГНАТОРА за всички претърпени вреди и за понесените необходими разходи, направени от последния за сключването на изпълнителните сделки и за запазване на стоките, предмет на сделките, с лихви. Извършването на разходите ще се доказва със съответните отчетни документи. За разходи на стойност над ……………………………… (………………………………………………………..) лв. КОНСИГНАТОРЪТ ще иска предварителното съгласие на КОНСИГНАТОРА, освен в случаите, когато те са се наложили за запазване на получените от КОНСИГНАТОРА стоки от погиване или повреждане.
V. РАЗМЕР НА КОМИСИОНАТА.
СРОК И РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО
Чл. 15. КОНСИГНАТОРЪТ има право на комисионно възнаграждение в размер на ……………….. % от стойността на продажбите през всеки отчетен период.
Чл. 16. Възнаграждението по предходния член се удържа от КОНСИГНАТОРА при превода на сумите по чл. 11 от настоящия договор.
VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 17. Ако КОНСИГНАТОРЪТ закъснее при превода на сумите по чл. 11 от настоящия договор, той дължи на КОНСИГНАНТА неустойка в размер на …………% от просрочената сума за всеки ден на забавата за първите 30 дни.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. Настоящият договор може да бъде прекратен от всяка от страните с месечно писмено предизвестие, отправено до насрещната страна. При прекратяването КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен да се отчете в ………….. дневен срок на КОНСИГНАНТА. При прекратяването КОНСИГНАНТЪТ е длъжен да получи намиращите се – КОНСИГНАТОРА негови стоки в ………………… срок.
След изтичането на този срок КОНСИГНАТОРЪТ може да даде стоките за пазене за сметка на КОНСИГНАНТА или да ги продаде по най-изгодни за последния цени, за да удовлетвори претенциите си към него. В последния случай евентуалният остатък от продажната цена се превежда на КОНСИГНАНТА в срок от …………….. след получаването на цената от КОНСИГНАТОРА.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 19. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него, или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнени ето му, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за разрешаване пред ……………………………………….
Чл. 20. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.
Чл. 21. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или по повод изпълнението на договора.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:

КОНСИГНАНТ: …………………… КОНСИГНАТОР: ………………………

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.