Как се прави завещание? Част II

В продължение на Част I от темата, следва да се вземе предвид и следната информация.

Има две форми на завещание нотариално и саморъчно и завещание.

Нотариалното завещание се извършва от нотариус, без ограничение на района на неговото действие – в канцеларията си или извън нея, когато завещателят е възпрепятстван да се яви.. Нотариусът се уверява в самоличността на завещателя, както и че лицето е способно да извърши завещателно разпореждане. Извършва се в присъствието на двама свидетели. Завещателят изказва устно своята воля пред нотариуса, който я записва така както е изявена. Нотариусът прочита завещанието в присъствието на свидетелите. Означава се дата и място на съставянето на завещанието, след което същото се подписва от завещателя, от свидетелите и от нотариуса.

Саморъчно завещание.
Изисква се саморъчното завещание да бъде написано изцяло ръкописно от завещателя, да съдържа означение на датата и мястото на съставянето му и да е подписано от завещателя. На български или на чужд език.
Разпореждания направени след подписа на завещателя са недействителни, но не водят до недействителност и на другите разпоредби. Саморъчното завещание може да бъде запазено у завещателя или да бъде оставено за пазене при нотариуса. В тези случаи завещанието се поставя в плик и се подава с молба до нотариуса. Нотариусът състава протокол върху самия плик при приемането на завещанието, който се подписва от лицето, представило завещанието и от нотариуса и се завежда в специален регистър. Саморъчно завещание оставено за пазене при нотариус може да бъде взето обратно само лично от завещателя, не и от друго лице, натоварено дори със специално пълномощно.
След смъртта на завещателя саморъчното завещание, което се намира при нотариуса се обявява от последния., като обикновено заинтересованото лице подава молба за това до нотариуса.
Когато саморъчното завещание не е било предадено за пазене при нотариус, лицето у което се намира трябва веднага след узнаване за смъртта на завещателя да поиска обявяването на завещанието пред нотариус по мястото където е открито наследството. Ако лицето у което се намира не го представи за обявяване, заинтересованите лица могат да искат от Районния съд да определи срок за представяне на завещанието, за да бъде то обявено от нотариуса.

Съдържанието на завещанието съставлява разпорежданията на завещателя относно лицето, в полза на което се извършват тези разпореждания. Невписването на името на заветника в текста на нотариалното завещание не може да бъде заместено от други документи. Завещанието може да съдържа и неимуществени разпореждания, разни желания, указания.

Срещат се случаи на завещания, в които пише, че завещателят „обезнаследява” някой от наследниците по закон. Такива разпореждания не произвеждат действие. В случая наследникът не губи правото си да наследява.

Завещателните разпореждания биват общи или частични /завети/
В първия случай се касае за цялото имущество на завещателя или за идеална част от него, без да се конкретизират отделни предмети.
Предмет на завета е едно определено право.
Реални части от парцели не могат да бъдат предмет на завети. Заветът на една определена вещ е недействителен, ако завещателят не е бил собственик на вещта..
Заветът може да се състои и в прехвърляне за след смъртта на завещателя на определено вземане в полза на заветника или освобождаването му от определено задължение..
С откриването на наследството лицето в полза, на което е направено завещанието, се поражда правото да приеме завещанието. При универсално завещание към наследника преминават правата и пасивът на наследството.
При получаването на завета, се получава само завещаната вещ/ право, не и отговорност за задълженията на наследодателя. За удовлетвоярване на своите вземания кредиторите следва да се обърнат към наследника, не към заветника. Само в определени закоустановени случай кредиторите могат да предявят правата си към заветниците.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.