Призоваване на страните

Адресатът е лицето, за което е предназначено съобщението.

Страната се призовава само за едно съдебно заседание и не се призовава за следващите ако датата е обявена в заседанието.

Когато страната е била призована на един адрес и го промени, без да посочи на съда друг адрес, призовката се прилага към делото и се счита редовно връчена..

Когато има няколко ищци или ответници и интересите им не са противоречиви, съдът може да ги задължи да посочат един от тях или друго лице за общ съдебен адресат.
Съобщението може да се връчи при отказ само на страната или на нейния пълномощник. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Има възможност съобщението да се връчи и на друго лице /пълнолетно лице от домашните, съсед, работник, служител, работодател на адресата/, но само при изрично съгласие – в този случай лицето се подписва в разписката със задължение да предаде съобщението.
Призовките могат де се връчват освен чрез служител на бюро „Призовки”, така и по пощата, с обратна разписка, по телефон, факс, телекс, телеграма. По разпореждане на съда, въз основа на направено искане може да се извърши връчване чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка. Съдът може да разпореди съобщенията да се връчат от частен съдебен изпълнител, като разноските затова са за сметка на страната.
Съобщенията могат да се връчват и на посочен от адресата електронен адрес.
Връчване чрез залепване на уведомление. Този институт решава проблема, когато адресатът се укрива и никой от съседите не желае да приеме призовката.
Процедуарата е следната:Изпраща се съобщение на посочения от ищеца адрес. Ако адресатът не бъде намерен на адреса и не се намери лице, което да получи съобщението, Връчителят залепва уведомление на вратата. Залепва се само уведомление, че книжата по делото са на разположение на ответника в двуседмичен срок в канцеларията на съда/общината.
Ако ответникът не отиде в този двуседмичен срок , за да получи книжата, съобщението се смята за връчено, условие, че се установи че лицето е регистрирано на този адрес. За целта съдът указва на ищеца да представи справка за адресна регистрация на ответника.

Ако адресната регистрация на ответника съвпада с адреса, на който е залепено съобщението, счита се че уведомлението е получено и ответникът е призован считано от изтичане на двуседмичния срок за получаване на документите от канцеларията на съда.
Ако се установи, че адресът по уведомлението не съвпада с постоянния или настоящ адрес на лицето, съдът разпорежда връчване на постоянния или настоящ адрес на адресата.
Когато връчителят установи, че лицето не пребивава на адрес, посочен от ищеца, съдът указва на ищеца да представи справка за неговата адресна регистрация независимо от залепването на уведомлението.

Ако ответникът не бъде намерен на адреса, на който е регистриран, залепва се уведомление и след изтичане на двуседмичен срок, се смята за уведомен. След изтичането на двете седмици, съдът разпорежда съобщението да се приложи към делото и назначава особен представител на разноски на ищеца. Съдът определя размера на възнаграждението на адвоката и задължава ищеца да го внесе.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Comments are closed.