Бързо производство

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Бързо производство

Съгласно действащия ГПК на разглеждане по бързия ред се разглеждат 4 иска по Кодекса на труда, свързани с уволнението – исковете по чл. 344, ал. 1, т.1-3 от КТ /признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна; 2. възстановяване на предишната работа; обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението, както и иска за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка. Приема се, че тези искова имат по-висока степен на обществена значимост. По този ред се разглеждат още следните искове:

  • За опразване на наети и заети за послужване помещения /сгради и незастроени имоти/
  • За установяване и преустановяване на нарушения по Закон за авторското право и сродните му права, Закон за патентите и регистрацията на полезни модели, Закон за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за защита на потребителите;
  • Други, предвидени в специален закон

Процедурата, по която се разглеждат бързите производства се характеризира с концентрация на действията.
Още при постъпването на исковата молба, съдът дава указания на ищеца да допълни и или конкретизира твърденията си, ако това е необходимо. Съдът изготвя доклад в деня на постъпване на отговора на ответника. Съответно в деня, в който изтича срока за внасяне на отговор от ответника. Делото се насрочва в разглеждане в открито заседание за дата, не по-късна от три седмици. страните към постигане на споразумение, произнася се по отношения на доказателствените искания, определя размер и срок за внасяне на разноски за събиране на доказателствата.
Съдът връчва изготвения доклад по делото на страните като им указва в едноседмичен срок да вземат становище по доклада и да предприемат съответните процесуални действия.По направените в срок искания, съдът се произнася в деня на постъпването им, за което се съобщава на страните
В бързото производство не могат да се предявяват насрещни искове, да се привличат трети лица.
Цели се съдебното заседание при бързото производство да е едно – в него съдът събира допуснатите доказателства и изслушва устните състезания. Винаги обаче може да се стигне до отлагане на делото при законовите основания за това. В това заседание съдът определя и деня, в който ще обяви решението си в рамките на 2 седмици. Срокът за обжалване тече от връчване на решението.
Бързото производство не е факултативно. Исковете, за които законът предвижда разглеждане по бързия ред се разглеждат по този ред, независимо дали това е поискано от ищеца или не

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.