Договор за покупко-продажба

Предмет на договор за покупко-продажба могат да бъдат вещи и права. Всички вещи могат поначало да бъдат продавани. Изключение правят индивидуално определени вещи, които не съществуват вече при сключването на договора. Поради липса на предмет такъв договор е нищожен и не поражда правно действие. По отношение на родово определимите вещи такава хипотеза не съществува, тъй като винаги продължават да съществуват вещи от същия род. Предмет на покупко-продажба могат да бъдат и бъдещи вещи. Не могат да се продават вещи, които са извадени от оборота по силата на закона или волята на страните. Правата в това число вещни, облигационни могат да бъдат предмет на покупко-продажба с изключение на личните неимуществени права – правото на членство , на име .

Другият необходим елемент от договора за покупко-продажба е цената.Същата трябва да бъде определена или определима в пари. Ако се дължи нещо друго, а не пари, не е налице договор за покупко-продажба.

Договорът за покупко-продажба е неформален и се счита сключен към момента на постигане на съгласие между страните. Има и случаи когато формат е условие за действителност на договора – нотариален ак тпри покупко-продажба на недвижими имоти, с нотариална заверка на подписите при автомобили.

С преминаването на собствеността, преминава рискът от погиването на вещта, ако друго не е договорено между страните. Преминаването на собствеността и на риска не преминават обаче автоматично когато се продават родово определени вещи/ трябва да се извърши индивидуализция/, бъдещи вещи, алтернативно определени вещи и при отлагателно условие.

Продажба при отлагателно условие са продажба с уговорка за опитване или преглеждане. Тази продажба се предполага сключена при условие, че Купувачът ще одобри вещта. Докато вещта не е одобрена, продавачът продължава да е собственик на вещта.
Продажба със запазване на собствеността е особен вид продажба, при която прехвърлянето на собствеността е отложено до заплащане на цената и ако тя се плати.

Продажба с право на изкупуване, съгласно Търговския закон. При нея купувачът е станал вече собственик, но може с обратна сила да престане да бъде такъв, ако продавачът в определен задължително срок, му върне покупната цена.

Основни разлики в договора за покупко-продажба и за доставка се свеждат до:
-Продавачът по договора за доставка произвежда и прехвърля собствеността върху произведеното;
-При договора за доставка Продавачът по правило не изпълнява задължението си веднага и наведнъж, а чрез многократни престации в рамките на срока на договора.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.