Разваляне на договори

Принципът залегнал в нашето законодателство е, че договорите веднъж сключени между страните имат силата на закон между тях и следва да се изпълняват.

Има случаи обаче, при които изпълнение на договора липсва напълно или частично или е налице лошо изпълнение и в които случаи се стига до развалянето на договорите като крайно средство за ликвидиране на висящи отношения. Развалянето се осъществява по начало без съдебна намеса, с едностранно изявление от изправната страна (страната, която е изпълнила своите задължения по договора или има готовност да изпълни същите) срещу тази, която е в неизпълнение на задълженията си по договора.

Има случаи обаче, когато развалянето може да се осъществи единствено по съдебен ред – така се развалят договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижим имот, както и при частична обективна невъзможност за изпълнение.

За да се развали един договор, следва да е налице неизпълнение на задълженията по него на една от страните. Неизпълнението трябва да е виновно, а страната която има право да развали договора следва да е изпълнила своите задължения по него или да има готовност за изпълнение. В случай обаче, че и двете страни са в неизпълнение, това не означава , че договорът престава да ги обвързва и това е така до момента на неговото разваляне, стига страните мълчаливо да не са се отказали от него и да се намират в положение като да не е сключен договора, което подлежи на установяване във всеки отделен случай.

Развалянето на договорите става с едностранно изявления от изправната страна до неизправната. Форма за изявлението не следва да се спазва, писмен ли е обаче договорът, изявлението също следва да е в писмена форма. Освен това писмената форма е за доказване, че развалянето е направено.

По съществото си представлява изявление, че след изтичането на определен срок изправната страна, ще счита договора за развален. Този срок се дава като последна възможност за изпълнение от страна на неизправната страна. Не винаги обаче е необходимо даването на такъв срок – такива са случаите, когато изпълнението е следвало да се извърши в точно определен момент или когато по-късното изпълнение е станало безполезно за изправната страна.

Последиците от развалянето на договора са отпадане на обвързващото правоотношение между страните и то от датата на сключването на договора. Страните следва да си върнат всичко това, което са дали една на друга във връзка с договора, тъй като основанието, на което са получили нещо вече е отпаднало.

Изключения от принципа правят договорите с периодично или продължително изпълнение /договорите за наем.

По отношение на трети лица обратното действие на развалянето на договорите не винаги може да бъде проведено. Така договорите, които подлежат на вписване /такива са например нотариалните актове за сключване на сделки с недвижим имоти/ не засягат правата придобити от трети лица преди вписването на исковата молба.

Развалянето на договорите дава право на изправната страна да търси и обезщетение за вредите, които е понесла вследствие на неизпълнението.

При възникването на спор относно развалянето на договора, връщането на даденото, обезщетението за вредите между страните и в случай, че последните не уредят отношенията си доброволно, спорът се отнася за разрешаване по съдебен ред.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.