Събиране на вземания

В последно време много от плащанията между лицата в Р България  се забавят или  изобщо не се извършват, поради което актуален става въпроса за начина на събиране на вземанията.

На първо място, за да говорим за събиране на вземанията следва същите да  са безспорни, установени по размер и по основание и да е настъпил техния падеж –  т.е. датата, на която плащането е следвало да се извърши.

Считам, че при неплащане от страна на задълженото лице първоначално  следва да се търсят доброволни способи за уреждане на спора, като се започне с провеждане на разговори, водене на кореспонденция, търсене на пътища за извънсъдебно уреждане на спора. С цел удовлетворяване вземането на кредитора извънсъдебно, същият в много от случаите е добре да направи някой отстъпки като удължаване срока за плащането, приемане на разсрочено плащане и други в зависимост от конкретния случай и при индикация че такива отстъпки биха довели като краен резултат до събираемост на вземането.

Добре е също, с оглед извънсъдебното събиране на вземането, да се отправи нотариална покана до длъжника същият да изпълни задълженията си.

В голямата част от случаите посочените мерки са ефективни и водят до удовлетворяване вземането на правоимащия. Освен това доброволното уреждане на спора се извършва в много по-кратки срокове, свързано е с много по-малко разходи и за двете страни.

При непостигане на успешен резултат обаче, законовият път за събиране на вземането е внасяне на спора за разглеждане пред съд. Целта е снабдяване с изпълнителен лист, въз основа на който се образува изпълнително производство по молба на кредитора за удовлетворяване на вземането му пред частен или държавен съдебен изпълнител.Изпълнителното производство е отделно производство като за резултатността му от значение е имущественото състояние на длъжника, а сроковете за събиране на вземането не са гарантирани.

Важно е да се знае, че съществуват механизми за обезпечение на вземането с оглед бъдещо реално удовлетворение на кредитора от имуществото на длъжника още преди спорът да е внесен за разглеждане по съдебен ред.

Като цяло съдебната процедура е дълга и обременяваща с разходи, в това число държавни такси, адвокатски хонорари, лихви върху дължимите суми.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.