Задължения към Софийска вода [отпадане по давност]

Когато говорим за задължения към Софийска вода, първо тряба да уточним какви са договорните отношения и кои са страните по договора за ВиК услуги.

Договорните отношения между потребителите и „Софийска вода“ АД най-често се уреждат не с отделни договори, а с общи условия, които се прилагат в отношенията между доставчика и потребителите на ВиК услуги. Така на практика общите условия на „Софийска вода“ АД регламентират правата и задълженията на страните във връзка с доставката и потреблението на ВиК услуги.

ВиК услуги – това са всички услуги по доставката на вода за питейно-битови, стопански и/или обществени нужди, включително и дейностите по отвеждането и пречистването на отпаданите води.

Кой е страна по договора за доставка на ВиК услуги?

Продължете към цялата статия…Задължения към Софийска вода [отпадане по давност]