Обезщетение при забавено правосъдие

С изменение на Закона за съдебната власт от 2012 год. е предвидена  административна процедура чрез която, без да сезират съдебни органи, гражданите и юридическите лица могат да получат обезщетение за това, че  делата им, в резултат на актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, не са били разгледани и решени в разумен срок.

Право на обезщетение  имат лицата, които са страни по окончателно приключени граждански, административни и наказателни производства или които са били обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.

Размерът  на обезщетението, което може да се получи по този ред е  до 10 000 лева. В случай, че страната не е доволна от определеното и обезщетение или такова и е отказано, остава открита възможността за страната да търси правата си пред Европейския съд по правата на човек.

Заинтересованите лица могат да подадат заявление за заплащане на обезщетение в шестмесечен срок от окончателното приключване на съдебното производство, във връзка с което се търси обезщетение, а срокът за произнасяне по искането е шестмесечен, считано от датата на подаване на заявлението.

Продължете към цялата статия…Обезщетение при забавено правосъдие

Застраховка гражданска отговорност

ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Застраховаката „гражданска отговорност” е вид застраховака, при която застрахователят дължи плащане на обезщетение, което застрахованият дължи на трето лице за вредите, които му е причинил.
Опасността от възникването на отговорност на застрахования спрямо трети лица се нарича застрахователен риск. Рискът може да бъде свързан с личното виновно поведение на застраховния, но може да бъде свързан и с лични виновни деяния на трети лица, когато застрахованият, в определени от закона случаи, отговаря за тези действия като за свои. Възможно е застраховане и на договорна основа, в който случай е застраховано задължението на застрахования да обезщети вредите, причинени на кредитора по сключен договор в резултат на неизпълнение на задължението.

При „гражданската отговорност” застрахователят може да направи възражение за съпричиняване на вредите, ако увередното лице е допринесло за тяхното настъпване.

При „гражданската отговорност” застрахователят обезпечава защитата срещу опасността от възникване в тежест на застрахования на едно парично задължение, за което той отговаря с цялото си имущество. Застрахователят, при вреди, настъпили от непозволено увреждане, обезщетява реално претърпените вреди от третото лице. Тук спадат имуществените и неимуществените вреди причинени на застрахованото лице, както и вредите, причинени на вещи, принадлежащи на третото лице. Основен принцип е, че застрахователното обезщетение се дължи в размер съобразно размера на настъпилата вреда, но не повече от договореното застрахователно обезщетение в застрахователния договор. Отговорността на застрахователя е лимитирана до договореното в застрахователния договор, независимо, че действителните вреди биха могли да ндхвърлят договореното.

Продължете към цялата статия…Застраховка гражданска отговорност