Напускане на управител или съдружник на ООД

napuskane-na-upravitel

Съдружник сте и/или управител на дружество с ограничена отговорност. По една или друга причина жеалете да прекратите участието си в дружеството, но не намирате съдействието на останалите съдружници да Ви осовободят от заемания пост и се питате какво можете да направите. Докато участието Ви в дружеството е възникнало по волята на съдружниците, сега същите лица отказват да дадат съгласието си за прекратяване на Вашето участие. Вече говорихме по темата за напускане на съдружник, но днес ще дам повече информация по въпроса, както и ще засегнем случаите, когато напускащият е управител.

В случай, че Вие сте само съдружник във фирмата, без да сте и управител, то тогава можете да отправите писмено предизвестие за напускането на дружеството. С изтичане на тримесечен срок от датата на получаване на уведомлението от страна на дружеството, Вашето участие в същото като съдружник се прекратява. Писменото предизвестие за прекратяване трябва да стигне до знанието на другите съдружници Това може да стане с писмо с обратна разписка или чрез нотариална покана или по всеки друг начин, който да удостоверява по безспорен начин, че Вашето уведомление е достигнало до знанието на съдружниците. Считам, че с оглед доказването на обстоятелството, че уведомлението е стигнало до занието на другите съдружници, най-удобно е, същото да бъде обективирано в нотариална покана.

Продължете към цялата статия…Напускане на управител или съдружник на ООД

Регистиране на ЕООД и ООД

Снимка: Труд

РЕГИСТРАЦИЯ НА  ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Търговските дружества се учредяват по предвидения за това законов ред и подлежат на вписване  в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Познати са следните търговски дружества:  дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, събирателно дружество, командитни дружество , командитно дружество с  акции.

Физическите лица могат да упражняват търговска дейност като еднолични търгове ц след вписване в Търговския регистър като такива.

Преди изготвяне на документите необходими за учредяването и вписването на  търговски дружество е необходимо да се  вземе решение по някой основни въпроси с цел подготвяне на нужните документи.

Такива общи въпроси са: наименование на фирмата,  седалище и адрес на управление, капитал /за капиталовите дружества/, представляващи и управляващи органи, предмет на дейност.

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

В случай, че се нуждаете от адвокат за регистрация на ООД, може да се свържете с адвокат Константинова на тел. 0888-847-955.

Най-важна характеристика на дружеството с ограничена отговорност е, че съдружниците  отговарят за задължения на дружеството с личното си имущество само до размера на дяловата си вноска в капитала. С измененият отскоро в Търговския закон ООД може да се регистрираи с капитал от 2 лева, а съществуващият преди това минимум от 5000 лева е премахнат, поради което на практика всяко лице може да регистрира дружество с ограничена отговорност, без за това да се окаже възпрепятствано от финансови причини. От друга страна обаче при вземане на решение за размера на капитала на дружество с ограничена отговорност следва да се има предвид, че същият служи като гаранция за вземанията на кредиторите и в този смисъл играе обезпечителна роля.

Продължете към цялата статия…Регистиране на ЕООД и ООД